E- Books

   
บ้านเสายองหิน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
( 30 มิ.ย. 2564 เขียนโดย 1 )
.........................................................................................................................................

การละเล่นแม่ศรีบ้านนายม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
( 23 มิ.ย. 2564 เขียนโดย 1 )
.........................................................................................................................................

ขันหมากเบ็ง : วัฒนธรรมและความศรัทธาสู่เครื่องบูชาจากงานฝีมือ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
( 13 พ.ค. 2564 เขียนโดย 1 )
.........................................................................................................................................

แขบลาน : ประเพณีชาวหล่มสัก
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
( 13 พ.ค. 2564 เขียนโดย 1 )
.........................................................................................................................................

การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
( 13 พ.ค. 2564 เขียนโดย 1 )
.........................................................................................................................................

ผ้าปักเย้า: อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์บ้านเพชรดำ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
( 19 มี.ค. 2564 เขียนโดย 1 )
.........................................................................................................................................

บทผูกแขน : วาทกรรมพื้นถิ่น
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
( 19 มี.ค. 2564 เขียนโดย 1 )
.........................................................................................................................................

แคนม้งกับวิถีชาวม้ง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
( 18 มี.ค. 2564 เขียนโดย 1 )
.........................................................................................................................................

วารสารศิลปวัฒนธรรมเพชบุระ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
( 17 ส.ค. 2563 เขียนโดย 1 )
.........................................................................................................................................

วารสารศิลปวัฒนธรรมเพชบุระ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
( 22 ส.ค. 2562 เขียนโดย 1 )
.........................................................................................................................................

วารสารศิลปวัฒนธรรมเพชบุระ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
( 21 ส.ค. 2562 เขียนโดย 1 )
.........................................................................................................................................
Warning: require_once(footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/artculture/ebooks/index.php on line 155

Fatal error: require_once(): Failed opening required 'footer.php' (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/artculture/ebooks/index.php on line 155