คณะกรรมการที่ปรึกษาดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์
ประธานกรรมการ

 


นายประทิน นาคสำราญ
กรรมการ

นายไพโรจน์ พรเจริญ
กรรมการ

พระครูถาวรพัชรกิจ ถาวโร
กรรมการ

นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย
กรรมการ

นายชัยยงค์ ไชยปัน
กรรมการ

นายธีรวัฒน์ แสนคำ
กรรมการ

นายเสงี่ยม ศรีไพร
กรรมการ

นางเนตรนภา ผลประเสริฐ
กรรมการ

นางประทิน สุขประเสริฐ
กรรมการ

นางสว่างจิตร เพ็ญภาคกุล
กรรมการ

นางปรุงศรี กลิ่นเทศ
กรรมการ

นางสุมาลี ชัยโฉม
กรรมการ

นายเด่น ทองยิ่ง
กรรมการ

นางนิตยา สวรรค์นคร
กรรมการ

นางศิริ บุญคง
กรรมการ

นางประทีป ตาคำชัย
กรรมการ

นายกมล บุญเขต
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวจันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ