คณะกรรมการบริหาร

  อาจารย์กมล บุญเขต
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

  อาจารย์จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและธุรการ

  อาจารย์มงคล นราศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

  อาจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  อาจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายหอวัฒนธรรม