คณะกรรมการบริหาร

  อาจารย์กมล บุญเขต
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

  ดร.บุญช่วย สุทธิรักษ์์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสารสนเทศ

  ดร.อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่

  อาจารย์จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม
รองผู้อำนวยการฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและบริการวิชาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น