ประกาศ! รายชื่อ ผู้เข้าอบรมโครงการเพลงประกอบท่าทาง "การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน"
ประกาศ! รายชื่อ ผู้เข้าอบรมโครงการเพลงประกอบท่าทาง "การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน"
( 20 มิ.ย. 2560 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
............................................................................................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพลงประกอบท่าทาง "การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน"
สำนักศิลปะฯ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพลงประกอบท่าทาง "การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน"
( 25 พ.ค. 2560 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
............................................................................................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมงานโครงการลานวัฒนธรรม : สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๐
สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมงานโครงการลานวัฒนธรรม : สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๐
( 03 เม.ย. 2560 เขียนโดย ?????????? )
............................................................................................................................................................................................................

ประกาศ! รายชื่อ ผู้เข้าอบรมโครงการ นาฏศิลป์สำหรับเด็ก 22 มิถุนายน 2558
ประกาศ! รายชื่อ ผู้เข้าอบรมโครงการ นาฏศิลป์สำหรับเด็ก 22 มิถุนายน 2558
( 19 มิ.ย. 2558 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
............................................................................................................................................................................................................

เผยแพร่การจัดการความรู้ (KM) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เผยแพร่การจัดการความรู้ (KM) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
( 19 มิ.ย. 2558 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
............................................................................................................................................................................................................


ภาพบรรยากาศการอบรมเพลงประกอบท่าทาง "การสร้างบรรยากากาศในชั้นเรียน" เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมเพลงประกอบท่าทาง "การสร้างบรรยากากาศในชั้นเรียน" เมื่อวัน
นำเสนอโดย ผู้เขียนข่าว เมื่อวันที่ 2017-06-27
.....................................................
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม "การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย" ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย
นำเสนอโดย ผู้เขียนข่าว เมื่อวันที่ 2017-06-27
.....................................................
ร่วมประชุมลงนาม MOU สร้างเครือข่ายสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนวังจันทน์)เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผศ. กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย อาจาร
นำเสนอโดย ผู้เขียนข่าว เมื่อวันที่ 2017-06-27
.....................................................
ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่
นำเสนอโดย ผู้เขียนข่าว เมื่อวันที่ 2017-05-08
.....................................................
โครงการลานวัฒนธรรม : สืบสานประเพณีสงกรานต์ "ย้อนอดีต ฮีตฮอย ปีใหม่ไทยบ้าน" ประจำปี ๒๕๖๐เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานอธิการบดี คณะทั้ง ๕ และกองพัฒนานักศึกษา จัดงาน
นำเสนอโดย ผู้เขียนข่าว เมื่อวันที่ 2017-05-08
.....................................................
ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เดินทางศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานครและจัง
นำเสนอโดย ผู้เขียนข่าว เมื่อวันที่ 2017-05-08
.....................................................
โครงการสัมมนาเพื่อประกาศแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ตามโครงการมรดกชาติอันควรอนุรักษ์ภาพบรรยากาศ งานสัมมนาเพื่อประกาศแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์ก
นำเสนอโดย ผู้เขียนข่าว เมื่อวันที่ 2017-05-08
.....................................................
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม"ภาพบรรยากาศ งานอบรม การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย ผู้เขียนข่าว เมื่อวันที่ 2017-04-04
.....................................................

 

หน่วยอนุรักษ์ฯเพชรบูรณ์จัดสัมมนาเพื่อประกาศแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์
นายกมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
( 15 มี.ค. 2560 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
........................................................................................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ จัดเสวนา "ตำราพิไชยสงครามฉบับเมืองเพชรบูรณ์กับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เพชรบูรณ์"
สำนักศิลปะฯ จัดเสวนา "ตำราพิไชยสงครามฉบับเมืองเพชรบูรณ์กับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เพชรบูรณ์"
( 13 ก.พ. 2556 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
........................................................................................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ จัดโครงการตามรอยวัฒนธรรมเพชรบูร แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักศิลปะฯ จัดโครงการตามรอยวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 15 สิงหาคม 2555
( 24 ก.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
........................................................................................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการ เรื่อง เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย
สำนักศิลปะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการ เรื่อง เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย
( 06 ก.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
........................................................................................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ จัดโครงการ จุดประกายความคิดกับการนำเสนอไอเดียผ่านศิลปะ : สีโปสเตอร์
สำนักศิลปะฯ จัดโครงการ จุดประกายความคิดกับการนำเสนอไอเดียผ่านศิลปะ : สีโปสเตอร์ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
( 18 มิ.ย. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
........................................................................................................................................................................................................