อบรม / สัมมนา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน การอ่านและการปริวรรตตัวอักษรธรรม ในระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักศ ...

  30 มี.ค. 2564
  ผู้เขียนข่าว
  164 Views
รายละเอียด

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน การอ่านและการปริวรรตตัวอักษรธรรม ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนัก ...

  18 ธ.ค. 2563
  ผู้เขียนข่าว
  225 Views
รายละเอียด

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ ...

  10 มิ.ย. 2562
  ผู้เขียนข่าว
  178 Views
รายละเอียด

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ ...

  28 มี.ค. 2561
  ผู้เขียนข่าว
  160 Views
รายละเอียด

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง เห็นควรว่าจะต้องดำ ...

  27 มี.ค. 2561
  ผู้เขียนข่าว
  143 Views
รายละเอียด

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เล็งเห็นความสำคัญที่ควรจัดให้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน และ "การผูกผ้าประดับในงานพิธี" ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห ...

  15 ธ.ค. 2560
  ผู้เขียนข่าว
  125 Views
รายละเอียด

ภาพกิจกรรม