มีข้อมูล 6 รายการ 1 หน้า     1    
รหัส ITA ชื่อ ITA เอกสาร
ปีงบประมาณ 2562  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  เอกสารประกอบ
ปีงบประมาณ 2562  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  เอกสารประกอบ
ปีงบประมาณ 2562  รายงานการสำรวจความพึงพอใจ  เอกสารประกอบ
ปีงบประมาณ 2562  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  เอกสารประกอบ
ปีงบประมาณ 2562  คู่มือการให้บริการ  เอกสารประกอบ
ปีงบประมาณ 2562  คู่มือการปฏิบัติงาน  เอกสารประกอบ