มีข้อมูล 19 รายการ 2 หน้า     1     2    
รหัส ITA ชื่อ ITA เอกสาร
ปีงบประมาณ 2563  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  เอกสารประกอบ
ปีงบประมาณ 2563  คู่มือการให้บริการ   เอกสารประกอบ
ปีงบประมาณ 2563  คู่มือการปฏิบัติงาน  เอกสารประกอบ
ปีงบประมาณ 2562  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  เอกสารประกอบ
ปีงบประมาณ 2562  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  เอกสารประกอบ
ปีงบประมาณ 2562  รายงานการสำรวจความพึงพอใจ  เอกสารประกอบ
ปีงบประมาณ 2562  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  เอกสารประกอบ
ปีงบประมาณ 2562  คู่มือการให้บริการ  เอกสารประกอบ
ปีงบประมาณ 2562  คู่มือการปฏิบัติงาน  เอกสารประกอบ