มีข้อมูล 6 รายการ 1 หน้า     1    
รหัส KM ชื่อ KM เอกสาร
ปีการศึกษา 2561  คู่มือการปฏิบัติงานภายในหอวัฒนธรรม61  เอกสารประกอบ
ปีการศึกษา 2561  แผนการจัดการความรู้ KM  เอกสารประกอบ
ปีการศึกษา 2560  การเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านการจัดดอกไม้พื้นฐานเพื่อการประยุกต์ใช้งานให้เป็นระบบ  เอกสารประกอบ
ปีการศึกษา 2560  แผนการจัดการความรู้ KM   เอกสารประกอบ
ปีการศึกษา 2559  แผนการจัดการความรู้ KM   เอกสารประกอบ
ปีการศึกษา 2559  การเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมให้เป็นระบบ  เอกสารประกอบ