ประจำปี 2552
คู่มือระบบประกันคุณภาพ
คู่มือระบบประกันคุณภาพ
คำนำ  
สารบัญ  
บทที่ 1  
บทที่ 2  
บทที่ 3  
บทที่ 4  
บทที่ 5  
ภาคผนวก  
 
ระบบ กลไกการประเมินคุณภาพและแผนยุทธศาสตร์ (SAR)
 
ส่วนที่ 1
   สารบัญ
   คำนำ
   บทสรุปผู้บริหาร
 
ส่วนที่ 2 ส่วนนำ
   ประวัติความเป็นมา
   ตราประจำสำนัก
   ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค
   โครงสร้างการบริหารของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
   บุคลากรและหน้าที่ความรับผิดชอบ
   นโยบาย ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
   ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
 
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบ
   องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน
   องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
   องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
   องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
   องค์ประกอบที่ 11 การพัฒนาท้องถิ่น
 
ส่วนที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบและทิศทางการพัฒนา
   ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย
   ตารางสรุปการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
   ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
   ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
   สรุปผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบ
 
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก
   ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง) ปีการศึกษา  2552
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
   คณะผู้จัดทำ