ประจำปี 2553
คู่มือระบบประกันคุณภาพ

คำนำ  
สารบัญ  
บทที่ 1  
บทที่ 2  
บทที่ 3  
บทที่ 4  
บทที่ 5  
ภาคผนวก  

 

 
 
ยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  บทสรุปผู้บริหาร
   ประวัติความเป็นมา
   ตราประจำสำนัก
   โครงสร้างการบริหารของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
   บุคลากรและหน้าที่ความรับผิดชอบ
   การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2553 ตามข้อกาหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
  ของมหาวิทยาลัย
 
 ขั้นตอนและแนวทางการจัดทานโยบาย แผน ระบบและกลไก
 ตารางวิเคราะห์  SWOT สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 ตำแหน่ง (Position) ของการวิเคราะห์ตนเอง
 นโยบาย แผน ระบบและกลไกด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 แผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategy Map) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2552 – 2555
 แผนการดำเนินงานโครงการ
 แผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ 2553
ระบบ กลไกการประเมินคุณภาพและแผนยุทธศาสตร์ (SAR)
 

 
ส่วนที่ 1
   สารบัญ
   คำนำ
   บทสรุปผู้บริหาร
 
ส่วนที่ 2 ส่วนนำ
   ประวัติความเป็นมา
   ตราประจำสำนัก
   ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
   โครงสร้างการบริหารของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
   บุคลากรและหน้าที่ความรับผิดชอบ
   นโยบาย ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
 
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบ
   องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน
   องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
   องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
   องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
   
 
ส่วนที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบและทิศทางการพัฒนา
   ผลการการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
   ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ.
   ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
   ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
   ผลการการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
   สรุปผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบ
   แผนการพัฒนาหน่วยงานในอนาคตให้สอดรับกับการพัฒนา
   เป้าหมายการดำเนินงาน
 
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก
   ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา  2553
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
   คณะผู้จัดทำ