ประจำปี 2554
ยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
  บทสรุปผู้บริหาร
   ประวัติความเป็นมา
   ตราประจำสำนัก
   โครงสร้างการบริหารของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
   บุคลากรและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
 การวางแผนและการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2554
 ตารางวิเคราะห์  SWOT สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 ตำแหน่ง (Position) ของการวิเคราะห์ตนเอง
 นโยบาย แผน ระบบและกลไกด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 แผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategy Map) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2552 – 2555
 การกำหนดตัวบ่งชี้ตามนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 แผนการดำเนินงานโครงการ
 แผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ 2554
 การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2553-2554
 โครงการของบประมาณ