ประจำปี 2553
โครงการ1 โครงการ2 โครงการ3 โครงการ4
ลำดับที่ กิจกรรม/โครงการ ช่วงเวลา สถานะ
1 โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน ภายนอกและชุมชนจัดอบรมบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้เรื่อง"แหล่งโบราณวัตถุห้วยใหญ่ใต้" 9 เม.ย. 53 ดำเนินการแล้ว
2 โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง"ถ่ายภาพเคลื่อนไหวและภาพกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยกล้องดิจิตอล" 30 มิ.ย. 53 ดำเนินการแล้ว
3 โครงการอบรมเทคนิคการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรม 4-5 ก.พ. 53 ดำเนินการแล้ว
4 โครงการอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางวัฒนธรรม 26 - 27 มิ.ย. 53 ดำเนินการแล้ว
5 โครงการอบรมแม่ข่ายการแสดงระบำศรีเทพ 12-13 ก.พ. 53 ดำเนินการแล้ว
6 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  "เรียนรู้อาชีพ สืบสานภูมิปัญญาไทย" 23-26 ก.ค. 53 ดำเนินการแล้ว
7 โครงการจัดทำต้นแบบหนังสือภาพเรื่อง"จิตรกรรมบนเสา 8 เหลี่ยมวัดนาทราย ตำบลนาแซง  อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์" ปีงบประมาณ 53 ดำเนินการแล้ว
8 โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์เรื่อง "จิตรกรรมบนเสา 8 เหลี่ยมวัดทรายงาม" ปีงบประมาณ 53 ดำเนินการแล้ว
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนและผลิตสื่อเรื่อง"โบราณวัตถุยุคประวัติศาสตร์ที่บ้านห้วยใหญ่ใต้" ปีงบประมาณ 53 ดำเนินการแล้ว