ความเป็นมา

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์4ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี 2518 เมื่อมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 กำหนดนโยบายสำคัญหนึ่งโดยนโยบาย คือ การทำนุบำรุงส่งเสริมวัฒนธรรม มาตรา 5 และเมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรม พ.ศ.2524 อันเช่นมีกำเนิดสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงถือกำเนิดขึ้นในชื่อ “ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์” มีนายสวรรค์ สุรรณโชติ เป็นหัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมคนแรก และด้วยข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ อันเนื่องด้วยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดให้จังหวัดที่มีวิทยาลัยครูเป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด ภารกิจของศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ จึงคลอบคลุมงานด้านวัฒนธรรมทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตรและเมื่อกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักนโยบายและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดได้มอบหมายให้ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ รับผิดชอบงานอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและธรรมชาติ โดยหัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ จึงมีบทบาทเพิ่มขึ้นอีกบทบาทหนึ่ง
ssssssต่อมาในปี 2538 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามสถาบันอุดมศึกษาตามท้องถิ่นว่า "สถาบันราชภัฏ" และยังคงภารกิจหลัก 6 ประการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็น 1 ใน 6 นโยบายหลักเหมือนเดิมศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ จึงเปลี่ยนเป็น “สำนักศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์” สำหรับตำแหน่งผู้บริหารในสำนักศิลปวัฒนธรรมอันเฉพาะเป็น

 

ศูนย์วัฒนธรรม ผู้บริหารเป็น หัวหน้าศูนย์
สำนักศิลปวัฒนธรรม ผู้บริหารเป็น ผู้อำนวยการสำนัก

ต่อมาในปี425474รัฐบาลประกาศให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเปลี่ยนมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ4ซึ่งสถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้ปรับเปลี่ยนสถานะมาเป็น4“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”4และสำนักศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์จึงเปลี่ยนมาเป็น4“สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” เป็นต้นมา