วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

      อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

ปณิธาน

      ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อดำรงเอกลักษณ์และเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม
 

วิสัยทัศน์

      สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู สืบสาน และให้บริการข้อมูลความรู้ทางด้านประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
พันธกิจ
      สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีหน้าที่ ดังนี้
      1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ข้อมูลทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
      2. ให้บริการวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้/กิจกรรมด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
      3. พัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์กิจกรรมด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
      4. บูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
      5. แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ บุคลากร และประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อทำนุบำรุง ส่งเสริม และสนับสนุนด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น