นโยบาย

    สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ตาม แผนปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาวิสัยทัศนพันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสำนักฯ และของมหาวิทยาลัย บูรณาการความรู้ ตลอดจนงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนานักศึกษา และท้องถิ่น สอดคล้องกับนโยบายของประเทศชาติ โดยมีนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้

 
นโยบายด้านการรวบรวมองค์ความรู้
 
 
*
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุนให้เกิดการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย และความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
 
*
สนับสนุนให้เกิดการจัดเก็บรวมรวบข้อมูลและองค์ความรู้ ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ ตามความ ต้องการของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรม
 
*
สนับสนุนให้มีการแสวงหาความร่วมมือในด้านแหล่งเงินทุน การแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อสนับสนุน ให้สามารถดำเนินการจัดเก็บรวมรวบข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  สนับสนุนให้เกิดให้ความร่วมมือด้านข้อมูลและองค์ความรู้กับเครือข่ายท้องถิ่นทุกระดับ
 
*
ส่งเสริมการนำผลงานด้านการจัดเก็บข้อมูลและองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม โดยการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หอวัฒนธรรม และสื่ออื่น ๆ
     
นโยบายด้านการพัฒนาหอศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
 
*

พัฒนาปรับปรุงให้หอวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับอาจารย์ นักศึกษาและ บุคคลทั่วไป

 
*
สนับสนุนให้สำนักฯ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับอาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ให้เป็นแหล่งศึกษาประเพณีศิลปวัฒน ธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ
 
นโยบายด้านการเผยแพร่และบริการวิชาการแก่สังคม
 
*
ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามความต้องการของหน่วยงานในท้องถิ่น
 
*
ส่งเสริมให้เผยแพร่และบริการความรู้ในการจัดกิจกรรม นิทรรศการ และการผลิตสื่อ เพื่อส่งเสริม และทำนุบำรุงประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
 
*
ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ บุคลากร และประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อทำนุบำรุง ส่งเสริม และสนับสนุนด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     
นโยบายด้านการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
 
*
ส่งเสริมให้สโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะฯ มีส่วนร่วมในการวางแผนและกำหนดรูปแบบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม นักศึกษา
 
*
ส่งเสริมและให้ความรู้ทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเอง ท้องถิ่น และประเทศชาติ
 
*
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
     
นโยบายด้านความร่วมมือกับสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
 
*
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการบริการวิชาการ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างสำนักฯ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในท้องถิ่น
 
*
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างสำนักฯ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในท้องถิ่น
     
นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
 
*
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบพัสดุ โดยบริหารจัดการอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได
     
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
*
สนับสนุนให้บุคลากรทั้งในสำนักฯ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาความรู้ในด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรทุกระดับสามารถเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถ สร้างความชำนาญ เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
  สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสำนักฯ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก
  * ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
     
นโยบายด้านการจัดสรรทรัพยากร
  เน้นการใช้งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ และพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและมหาวิทยาลัย
 
*
ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสำนัก ฯ หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก ทั้งในด้าน บุคลากรวัสดุ ครุภัณฑ์ และองค์ความรู้ต่าง ๆ
  ประเมินการใช้ทรัพยากร วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และปรับปรุงการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
     
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
  ให้มีการจัดทำแนวทางและแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานด้านต่างๆ อย่างน้อย 3 ด้าน
  จัดวางระบบการดำเนินงานและการควบคุมภายในเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
     
นโยบายด้านประกันคุณภาพ
 
*
ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพกระทรวงศึกษาธิการ สกอ.และประกาศ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
 
*
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกับคุณภาพตามพันธกิจของสำนักศิลปวัฒนธรรมทุกด้าน ทั้งด้านพัฒนางาน ด้านการบุคลากร ด้านการบริหารงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ด้านงานหอวัฒนธรรมและข้อมูลสารสนเทศ ด้านการส่งเสริม
 
*
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์ สืบสาน เสริมสร้างและให้บริการวิชาการ ทางด้านประเพณีศิลปวัฒน ธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการบริหารงานสำนักฯ
 
*
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการประกันคุณภาพระดับสำนัก ฯ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของสำนัก ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
*
*
จัดทำนโยบาย แผน ระบบและกลไก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และดำเนินการประกันคุณภาพการทำงานของสำนักฯ การรายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน องค์ประกอบ และดัชนีบ่งชี้คุณภาพ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนักฯ และจัดระบบเอกสารในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
     
นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  เน้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามความสามารถอย่างมีธรรมภิบาล โปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
 
*
ให้มีการประเมินผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม และงานด้านต่าง ๆ ของสำนักฯ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานในด้านอื่นๆ ต่อไป