ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  เป้าประสงค์
  1.
4
บุคลากรในสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีความรู้ในด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในด้านวิชาการ
และการจัดกิจกรรม
  2. มีการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ
  กลยุทธ์
  1. พัฒนาการบริหารงานและพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพ
  2. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารองค์กรและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  3. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
 

ยุทธศาสตร์ที่

2

พัฒนางานหอวัฒนธรรมและองค์ความรู้ทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เป้าประสงค์
  1. เป็นแหล่งรวบรวมและแหล่งเรียนรู้ทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  กลยุทธ์
  1.
4
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
  2. พัฒนาหอวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เผยแพร่และแหล่งเรียนรู้ทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

ยุทธศาสตร์ที่

3

อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และทำนุบำรุง ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เป้าประสงค์
  1.
 
เป็นแกนนำในการเผยแพร่และจัดกิจกรรม เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และทำนุบำรุงประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  กลยุทธ์
  1. บูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา
  2. ส่งเสริมและสืบสานโครงการในพระราชดำริ
  3.
 
อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 

ยุทธศาสตร์ที่

4

อนุรักษ์ สืบสาน เสริมสร้าง และให้บริการวิชาการ ทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เป้าประสงค์
  1.
 
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์สืบสาน เสริมสร้าง และให้บริการวิชาการทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  กลยุทธ์
  1.
 
บริการวิชาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ความรู้ทางด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น
  2. บูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร