ติดต่อเรา
ที่อยู่
     
ที่ตั้ง : สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 14 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67250
โทร : 0 567 17140
โทรสาร : 0 567 17140
 
แผนที่