หัวข้อข่าว        สำนักฯ จัดเสวนา "อนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์"
 

               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง เห็นควรว่าจะต้องดำเนินการจัดทำโครงการเสวนา เรื่องแนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ วัดศรีสุมังค์ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์ธีระวัฒน์ แสนคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ เป็นผู้ร่วมเสวนาหลัก
               เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องย่านชุมชนเก่า และเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมย่านชุมชนเก่า สร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่า และสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่า
               ซึ่งนับเป็นศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ การสนับสนุนประชาชนในบริเวณย่านชุมชนเก่าในการอนุรักษ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เยาวชน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมย่านชุมชนเก่า จะเป็นกลไกสำคัญเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนในศิลปกรรมท้องถิ่นของตน

               ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ และกำหนดการ ได้ที่เอกสารแนบ


 
27 มี.ค. 2561   ผู้เขียนข่าว   144 Views