หัวข้อข่าว        ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ
 

               ด้วย งานอนุรักษ์ วิจัยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อกำหนดและสร้างมาตรฐานการแสดงนาฏยประดิษฐ์ของท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓ ชุดการแสดง คือ เต้นหวอเชียะ ฟ้อนกำฟ้าไทยพวน และฟ้อนไทยทรงดำ โดยอาจารย์รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ทั้งยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการฟ้อนรำให้แก่ครูสาขาวิชานาฏศิลป์นำไปใช้ในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอความร่วมมือจากท่านส่งบุคลากรและประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักฯ ได้มอบหมายให้นายวิโรจน์ หุ่นทอง โทรศัพท์ติดต่อ ๐๘๘-๒๘๒๓๗๓๔ หรือ ๐๕๖-๗๑๗๑๔๐ เป็นผู้ประสานงาน

ดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการและใบตอบรับโครงการอบรม ได้ตามเอกสารแนบ 
12 ธ.ค. 2561   ผู้เขียนข่าว   151 Views