หัวข้อข่าว        หน่วยอนุรักษ์ฯ จัดสัมมนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ บ้านยางจ่า ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
 

               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทซากดึกดำบรรพ์ และแหล่งธรณีสัณฐาน บ้านยางจ่า ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
               โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา จากสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๑ จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรในการอบรม ทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติแก่ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทแหล่งธรณีสัณฐาน และนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นการสร้างแนวร่วมด้านการอนุรักษ์ให้กับเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทแหล่งธรณีสัณฐาน รวมถึงเกิดเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่
หากท่านใดสนใจเข้ารับฟังการอบรม ขอเรียนเชิญตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ และกำหนดการ ได้ที่เอกสารแนบ 
10 มิ.ย. 2562   ผู้เขียนข่าว   178 Views