หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียน การอ่านและการปริวรรตตัวอักษรธรรม
 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน การอ่านและการปริวรรตตัวอักษรธรรม ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ถึงพยัญชนะ สระ พยัญชนะผสม เครื่องหมายตัวเลข และอักขระพิเศษ รวมถึงสามารถอ่านและเขียนอักษรธรรมได้อย่างถูกต้อง
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สมัครเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการเขียน การอ่านและการปริวรรตตัวอักษรธรรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับอักษรธรรมและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของอบรมดังกล่าว วิทยากรจึงได้จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม และประกาศรับสมัครเพียง ๑๐ คน โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ ๐๕๖-๗๑๗๑๔๐ หรือ ๐๘๘-๒๘๒๓๗๓๔ คุณวิโรจน์ หุ่นทอง นักวิชาการศึกษา ดาวโหลดรายละเอียด กำหนดการ และใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ

 
18 ธ.ค. 2563   ผู้เขียนข่าว   226 Views