หัวข้อข่าว        เชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบูรณ์
 
               กองบรรณาธิการ วารสารศิลปวัฒนธรรมเพชบุระ ขอเชิญนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบูรณ์ (ประเพณี วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษา วรรณกรรม และอื่น ๆ ) เพื่อนำลงตีพิมพ์ในวารสารศิลปวัฒนธรรมเพชบุระ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
               สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณนฤมล กางเกตุ นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 ถ.สระบุรี-หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 เบอร์โทรศัพท์056-717140 หรือ ที่เบอร์อีเมล์ Artculturespb@gmail.com

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดได้ที่ http://artculture.pcru.ac.th/ 
31 ม.ค. 2554   ผู้เขียนข่าว   124 Views