หัวข้อข่าว        ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
 
               ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกจังหวัดเพชรบูรณ์ (ตลาดหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า และชุมชนเก่า บ้านนาตะกรุด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ และหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อผลักดันพื้นที่ย่านชุมชนเก่า ตลาดหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า และย่านชุมชนเก่า บ้านนาตะกรุด ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกจังหวัดและมรดกชาติ ตั้งแต่การลงพื้นที่ สำรวจ เก็บข้อมูล พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ และดำเนินการเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติเห็นชอบให้ย่านชุมชนเก่าทั้ง ๒ พื้นที่ที่กล่าวข้างต้น เป็นมรดกจังหวัด และได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการ ลงนามโดย นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ค่ะ
               จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ ซึ่งจากนี้ไป จะเป็นขั้นตอนการเสนอเพื่อนำไปสู่การพิจารณาในระดับชาติต่อไปค่ะ 
12 พ.ค. 2564   ผู้เขียนข่าว   106 Views