หัวข้อข่าว        หนังสือ "สมบัติเมืองเพชรบูรณ์ ๒"
 

                "สมบัติเมืองเพชรบูรณ์" เป็นหนังสือที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนและรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อมุ่งหวังที่จะเผยแพร่ข้อมูลทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสาตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต ตำนาน ความเชื่อ และอาหารการกินของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงเรื่องราวของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยคาดหมายว่าผู้ที่ศึกษาข้อมูลจะนำองค์ความรู้นี้ไปเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงคุณค่าของร่องรอยทางวัฒนธรรมที่คนในอดีตได้สร้างไว้
                หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าถึงเรื่องราวสำคัญต่าง ๆ มากมายทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือแม้แต่เรื่องราวความเชื่อ ตำนานพื้นบ้าน ตลอดจนอาหารการกิน ซึ่งเป็นผลงานของคณะผู้บริหาร นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม จนกระทั่งเรียบเรียงเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าต่อชาวจังหวัดเพชรบูรณ์อีกเล่มหนึ่ง

หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อขอรับหนังสือหรือยืมได้ที่ห้องศูนย์ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์คะ ติดต่อสอบถามโทร. ๐๕๖-๗๑๗๑๔๐
**********************************************************************************************************************************


 
08 มิ.ย. 2564   ผู้เขียนข่าว   73 Views