หัวข้อข่าว        โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
               ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "เตรียมความพร้อมจดลิขสิทธิ์การแสดงท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์" นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ในช่วงที่ท่านยังดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักฯ นั้น ท่านได้ประพันธ์ เรียบเรียง เนื้อร้อง และอัดเสียง เพลงพื้นบ้านเพชรบูรณ์ ในท่วงทำนองของเพลงรำโทน โดยท่านได้คิดริ่เริ่ม ดำเนินการ และควบคุมกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนสำเร็จ เป็นเพลงชุดนี้ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง ๑๑ อำเภอ ไว้ในเพลงทั้ง ๑๑ เพลง และได้นำ ออกเผยแพร่ต่อสายตาชาวเพชรบูรณ์เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมมาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในส่วนของการนำไปใช้สอดแทรกในโครงการอบรมสัมมนาในพื้นที่ต่างๆ ของเพชรบูรณ์ จนเป็นที่รู้จักมากพอสมควร หรือแม้กระทั่งนำไปใช้ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดขึ้นประจำทุกปี
               ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เล็งเห็นคุณค่าและประโยชน์ของเพลงชุดนี้ อีกทั้ง ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต เอง ยังมีความประสงค์ที่จะแบ่งปันเครื่องมือทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ให้ทุกคนได้ใช้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน องค์กร หน่วยงาน ท้องถิ่น โรงเรียน หรือ ชาวบ้านร้านตลาดทั่วไป สามารถนำเพลงชุดนี้ไปใช้เพื่อร่วมกันถ่ายทอด และอนุรักษ์วัฒนธรรมของเพชรบูรณ์ อีกทั้งเนื้อหาในเพลง ยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์อีกทางหนึ่งด้วย ทางสำนักฯ จึงได้ดำเนินการแจ้งจดลิขสิทธิ์ไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ชุดเพลงดังกล่าวมาข้างต้นเป็นลิขสิทธิ์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อให้สามารถใช้ได้ทั่วกันตามจุดประสงค์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ที่หวังให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมร่วมกันอย่างแท้จริง 
23 มิ.ย. 2564   ผู้เขียนข่าว   302 Views