หัวข้อข่าว        หนังสือ "กินดองเจ้า : พิธีกรรมและความเชื่อ"
 

               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการจัดพิมพ์หนังสือ กินดองเจ้า : พิธีกรรมและความเชื่อ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมกินดองเจ้ากับร่างทรงของชาวไทหล่ม ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบความเชื่อเรื่องเจ้าพ่อเจ้าแม่ อีกทั้งยังเป็นพิธีกรรมที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเครื่องตอกย้ำถึงการดำรงอยู่และการสืบทอดความเชื่ออันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามไว้ได้อย่างมั่นคง ภายใต้กระแสสังคมที่เต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังเช่นสังคมปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ที่ให้ความสนใจศึกษาค้นคว้า


 
28 มิ.ย. 2564   ผู้เขียนข่าว   120 Views