หัวข้อข่าว        การจัดการความรู้ Knowledge management ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 
               เพชรบูรณ์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีวัฒนธรรมหลากหลายสาขาที่ตกตะกอนอยู่เคียงข้างกับประชาชนมานานแสนนาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการสืบค้นรวบรวมข้อมูลผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์จนเป็นการแสดงที่น่าสนใจ นำเสนอโดยนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำผลงานออกเผยแพร่สู่สายตาประชาชนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ได้รับความชื่นชมเสมอมา ขณะที่องค์กรมีความพร้อมด้านการแสดงทางวัฒนธรรมจึงได้นำทีมงานออกนำเสนอยังต่างประเทศเพื่อประกาศเกียรติภูมิรวมถึงภูมิปัญญาของคนไทยให้ชาวโลกได้รับรู้รู้จักต่อไป

 
19 ก.ค. 2564   ผู้เขียนข่าว   72 Views