หัวข้อข่าว        โครงการนิทรรศการจำลองสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง
 

               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดทำโครงการนิทรรศการจำลองสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ด้วยวัฒนธรรมที่โดดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะวิถีชีวิตบ้านเรือนที่หลงเหลือให้เห็นถึงภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของคนสมัยก่อน การเลือกวิธีการสร้างบ้าน การใช้วัสดุ จนออกมาเป็นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ทักษะทางช่าง ความประณีต และรูปแบบของบ้าน การออกแบบจัดวางพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิประเทศ ปัจจุบันบ้านม้งมีอยู่ที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งบ้านลักษณะดังกล่าวลดน้อยลงตามกาลเวลา มีการสร้างบ้านใหม่ตามสมัยนิยมเพื่อให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
               ดังนั้น ฝ่ายหอวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการนิทรรศการจำลองสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อสืบสานและอนุรักษ์บ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง
               ทั้งนี้เปิดให้นักศึกษาและบุคลากรทั่วไปได้เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ หอวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม ๐๕๖-๗๑๗๑๔๐

 
10 ส.ค. 2564   ผู้เขียนข่าว   48 Views