หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีกินดองเจ้าพ่อเจ้าแม่ บ้านนาทราย ต.วังบาล อ.หล่มเก่า
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีกินดองเจ้าพ่อเจ้าแม่ ที่บ้านนาทราย ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
               เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยนางปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวจักสุมาลย์ วงศ์ท้าว นายวิโรจน์ หุ่นทอง นักวิชาการศึกษา และนางสาวมนชยา คลายโศก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงวัฒนธรรมประเพณี ในงานประเพณี “กินดองเจ้าพ่อเจ้าแม่” ที่หอเจ้าพ่ออู่คำ เจ้าแม่อู่แก้ว บ้านนาทราย ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
               ประเพณีกินดองสอดคล้องกับความเชื่อและสิ่งเคารพของหมูบ้าน ซึ่งเรียกว่า “เจ้าพ่อเจ้าแม่” โดยพิธีกรรมกินดอง เกิดขึ้นเนื่องจากในหมู่บ้านมีคนเจ็บป่วย และรักษาไม่หาย จนต้องมีพิธีปัว (พิธีการรักษาตามความเชื่อ) จนได้ความว่าคนป่วยต้องรับเป็นร่างทรงใหม่ของเจ้าพ่อเจ้าแม่ จึงจะหายจากอาการเจ็บป่วย จึงได้มีการกำหนดพิธีกินดองขึ้น เพื่อให้การเป็นร่างทรงเสร็จสมบูรณ์ตามพิธีกรรม หลังจากผ่านพิธีกินดองแล้ว ผู้รับร่างใหม่ก็จะหายจากอาการเจ็บป่วย และเป็นร่างทรงของเจ้าพ่อเจ้าแม่ของหมู่บ้านนั้นต่อไป
               ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเก็บรวบรวมเป็นองค์ความรู้ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความสำคัญ ความเป็นมาของวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดให้คงอยู่ต่อไป

 
11 ก.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   170 Views