หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กลุ่มงาน อนุรักษ์ วิจัย และบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
               หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงามหาวิทยาลัยในครั้งนี้
สอบถาม โทร. 056-717140
รายละเอียดแนบ ดังนี้


 
27 ก.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   75 Views