หัวข้อข่าว        เชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบูรณ์
 
               กองบรรณาธิการ วารสารศิลปวัฒนธรรมเพชบุระ ขอเชิญนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบูรณ์ (ประเพณี วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษา วรรณกรรม และอื่น ๆ ) เพื่อนำลงตีพิมพ์ในวารสารศิลปวัฒนธรรมเพชบุระ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
               สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โทร. 056-717140 , คุณจักสุมาลย์ วงศ์ท้าว 083-9860962 , คุณวิโรจน์ หุ่นทอง 090-4513189 หรือ อีเมล์ Artculturespb@gmail.com
               ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ

 
05 ต.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   163 Views