หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ จัดเสวนาตำราพิไชยสงครามฉบับเมืองเพชรบูรณ์ ตามรอยเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมกับ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดโครงการตามรอยวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ เรื่อง ตำราพิไชยสงครามฉบับเมืองเพชรบูรณ์กับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เพชรบูรณ์ เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้เกี่ยวกับตำราพิไชยสงครามเมืองเพชรบูรณ์ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 นี้
               นางปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า จากข่าวการพบตำราพิไชยสงครามของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นสมบัติของตระกูลพรหมบุญ ตกทอดมาหลายชั่วอายุคน และคุณมาวิณห์ พรหมบุญ ได้นำมามอบให้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และถูกเก็บรักษาไว้ที่หอประวัติศาสตร์เพชบุระนั้น ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรชบูรณ์ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการวิชาการ ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตำราพิชัยสงครามที่ถูกค้นพบขึ้น จึงได้ติดต่อประสานไปยังนักวิชาการเพื่อทำการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับตำราพิชัยสงครามจนได้เป็นหนังสือชื่อ ตำราพิชัยจนสงครามเมืองเพชรบูรณ์
               และด้วยเห็นว่าองค์วามรู้เกี่ยวกับตำราพิชัยสงครามนี้ ควรได้รับการถ่ายทอดและเผยแพร่ให้แก่ประชาชนรับรู้โดยทั่วกัน เพราะถือว่าเป็นเอกสารโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด มีภูมิปัญญาสอดแทรกปรากฏในตำรา ทั้งกลศึก อุบายในการสงคราม ควรค่าแก่การรักษาจึงได้จัดการเสวนาขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ “ตำราพิไชยสงครามฉบับเมืองเพชรบูรณ์กับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เพชรบูรณ์”ในรูปแบบของการเสวนาและแลกเปลี่ยนมุมมองความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่ 13 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. โดยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมเสวนา ไม่ว่าจะเป็นดร.ดนัย เทียนพุฒผู้ศึกษาและเรียบเรียง หนังสือตำราพิไชยฉบับเมืองเพชรบูรณ์ ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ทองถิ่นเพชรบูรณ์ รวมถึง
คุณมาวิณหุ์ พรหมบุญผู้เป็นเจ้าของตำราพิไชยสงครามร่วมเสวนาในครั้งนี้
               อย่างไรก็ตามทางผู้จัดคาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของตำราพิไชยสงครามเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมทั้งเห็นคุณค่าและอนุรักษ์องค์ความรู้ต่างๆที่อยู่ในตำราพิไชยสงครามเมืองเพชรบูรณ์ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เยาวชนหรือผู้ที่สนใจได้
               ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สมัครเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯสามารถนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของตำราพิไชยสงครามเมืองเพชรบูรณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวิทยากรจึงได้จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมเพียง 150 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมฯสามารถสอบถามสิทธิ์ในการเข้าอบรมได้ที่เบอร์ 056-717140 หรือ082-9479211ไม่เว้นวันหยุดราชการหมดเขตรับสมัครภายในวันที่8 มีนาคมนี้ ผู้สนใจสามารถดาวโหลดรายละเอียดโครงการ กำหนดการ และใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นางปิลันธนา กล่าว.

ดาวโหลดรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
27 ก.พ. 2556   ผู้เขียนข่าว   127 Views