หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ จัดอบรมคีตวรรณกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาครู อาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
               สำนักศิลปะฯ จัดอบรมคีตวรรณกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาครู อาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เชิญร่วมโครงการ อบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านศิลปวัฒนธรรม "คีตวรรณกรรม" ในวันที่ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30 – 17 .00 ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ เพื่อเป็นการพัฒนาครู อาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการสอนและการเรียนรู้ภาษาไทย อันถือเป็นการสืบทอดภาษาและวัฒนธรรมไทยไปสู่อนุชนรุ่นหลัง
               ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะ ได้รับความรู้ด้านการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรองให้ถูกต้องตามอักขรวิธี ลักษณะคำประพันธ์และการอ่านทำนองเสนาะอย่างเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการสอน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และประสิทธิภาพในการสอนภาษาไทย
               ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สมัครเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับคีตวรรณกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วิทยากรจึงได้จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมเพียง 60 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถสอบถามสิทธิ์ในการเข้าอบรมได้ที่เบอร์ 056-717140 หรือ 090-4513189 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ผู้สนใจสามารถดาวโหลดรายละเอียดโครงการ กำหนดการ และใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ

 
31 ก.ค. 2556   ผู้เขียนข่าว   86 Views