หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เชิญร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ และร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
 
               อาจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ และสืบสานโครงการพระราชดำริผ้าไทย” ขึ้นเป็นประจำทุกปี และปีนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดิน และบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม ประเทศชาติ
               โดยในปีนี้ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดให้กิจกรรมหลัก ถึง มีการแสดงบนเวทีเพื่อเทอดพระคุณแม่ การร้องเพลงประสานเสียงและการโชว์เพลงกล่อมเด็กจากตัวแทนนักศึกษา ทั้ง 5 คณะรวมถึงมีการมอบรางวัล “แม่ดีเด่น” เพื่อร่วมกันยกย่องเชิดชูแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ และการมอบรางวัล “การส่งเสริมผ้าไทยดีเด่น” ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ร่วมใจส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยมาโดยตลอด ซึ่งเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมแฟชั่นโชว์การแต่งกายผ้าไทยจากคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และร่วมเชียร์การประกวดชุดแฟชั่นโชว์จากกระดาษและเศษวัสดุของนักศึกษาทั้ง 5 คณะ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวมานี้จะทำให้ลูกๆ ทุกคน รำลึกนึกถึงพระคุณของแม่ และได้แสดงความกตัญญูกตเวที อีกทั้งยังรักษาวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของชาติให้คงอยู่ต่อไป” อาจารย์กมล กล่าว.

 
31 ก.ค. 2556   ผู้เขียนข่าว   73 Views