หัวข้อข่าว        เชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบูรณ์ (เก่า)
 
กองบรรณาธิการ วารสารศิลปวัฒนธรรมเพชบุระ ขอเชิญนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบูรณ์ (ประเพณี วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษา วรรณกรรม และอื่น ๆ ) เพื่อนำลงตีพิมพ์ในวารสารศิลปวัฒนธรรมเพชบุระ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
���������������สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณภัทรพล พิมพา นักวิชาการศึกษา 082-9479211 หรือเบอร์โทรศัพท์สำนักฯ 056-717140 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 ถ.สระบุรี-หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 หรือ ที่เบอร์อีเมล์ Artculturespb@gmail.com

���������������ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เอกสารแนบ 
13 ส.ค. 2556   ผู้เขียนข่าว   159 Views