หัวข้อข่าว        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านศิลปวัฒนธรรม "คีตวรรณกรรม"
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านศิลปวัฒนธรรม "คีตวรรณกรรม"
ในวันที่ศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556
ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้สมัครสามารถตวจสอบรายชื่อได้ที่เอกสารแนบ

 
15 ส.ค. 2556   ผู้เขียนข่าว   75 Views