หัวข้อข่าว        หน่วยอนุรักษ์ฯเพชรบูรณ์จัดสัมมนาอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์และธรณีสัณฐานกระตุ้นจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
               นายกมล บุญเขต ผู้อำนวยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ทางหน่วยอนุรักษ์ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เรา มีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติและลักษณะทางธรณีวิทยาที่ค่อนข้างหลากหลาย น่าสนใจ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ดูแล ซึ่งหากปล่อยทิ้งจนได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายเกรงว่าจะสายเกินไป
               และในปัจจุบันนี้ แหล่งธรรมชาติแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ บ้านน้ำเดือด ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ มีแหล่งซากดึกดำบรรพ์ (สุสานหอย ๑๕ ล้านปี) แหล่งธรณีสัณฐาน (อุทยานเสาหินอัคนี เขาสวรรค์) หรือจะเป็นแหล่งโป่งพุร้อน ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ได้เข้าไปพัฒนา ปรับปรุง และนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวของอำเภอและท้องถิ่น โดยขาดการคำนึงถึงผลกระทบต่อแหล่งธรรมชาติเหล่านั้น ด้วยเกรงว่าถ้าปล่อยปัญหานี้ให้เกิดขึ้นต่อไป โดยไม่หาแนวทางป้องกันและแก้ไข จะทำให้เราต้องสูญเสียแหล่งมรดกทางศิลปกรรมธรรมชาติที่ทรงคุณค่าไป
               ทั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง เห็นควรว่าจะต้องดำเนินการหาวิธีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้แบบยั่งยืน เพื่อให้แหล่งศิลปกรรมดังกล่าวคงสภาพดีและไม่เสียหายไปตามสภาพสังคมและกาลเวลา จึงได้จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภท ซากดึกดำบรรพ์และธรณีสัณฐาน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แก่ประชาชน แกนนำท้องถิ่น และหน่วยงานในท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการอนุรักษ์คุ้มครองสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ และเห็นคุณค่า ความสำคัญด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติฯ ของท้องถิ่น พร้อมทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแหล่งอื่นๆ ในท้องถิ่นของตนเอง และให้มีความรู้ความเข้าใจถูกต้องมากยิ่งขึ้น
               โดยการสัมมนาครั้งนี้ ทางหน่วยอนุรักษ์ฯ ได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้ที่มีเชี่ยวชาญมาโดยตรง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ให้กับผู้ร่วมสัมมนา เช่น คุณปรารถนา ธีระกุล ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมคุณสุธี จงอัจฉริยกุล นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๑ (ลำปาง) คุณธนกฤต เตจ๊ะ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ สังกัดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๑ (ลำปาง)
               นอกจากจะสัมมนาแล้ว ยังมีกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพจริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เห็นสภาพพื้นที่แหล่งอย่างชัดเจน และเกิดความเข้าใจพร้อมกับร่วมกันแก้ปัญญาหาอย่างจริงจัง ตลอดจนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในชุมชนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป อาจารย์กมล กล่าว.


 
26 ก.พ. 2557   ผู้เขียนข่าว   72 Views