หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ เชิญเข้าร่วมอบรมคีตวรรณกรรม
 
               สำนักศิลปะฯ จัดอบรมคีตวรรณกรรม ครั้งที่ ๒ เนื่องจากการจัดอบรมคีตวรรณกรรมครั้งแรกนั้นได้รับความสนใจจากคณะครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑-๓ และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ อย่างดียิ่ง และได้รับการร้องขอให้ดำเนินการจัดอบรมขึ้นอีกครั้ง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอเชิญร่วมโครงการ อบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านศิลปวัฒนธรรม "คีตวรรณกรรม" ในวันที่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการพัฒนาครู อาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการสอนและการเรียนรู้ภาษาไทย อันถือเป็นการสืบทอดภาษาและวัฒนธรรมไทยไปสู่อนุชนรุ่นหลัง
               ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ด้านการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรองให้ถูกต้องตามอักขรวิธี ลักษณะคำประพันธ์และการอ่านทำนองเสนาะอย่างเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการสอน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และประสิทธิภาพในการสอนและการเรียนรู้ภาษาไทย
               ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สมัครเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับคีตวรรณกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วิทยากรจึงได้จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมเพียง ๑๐๐ คน โดยผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถสอบถามสิทธิ์ในการเข้าอบรมได้ที่เบอร์ ๐๕๖-๗๑๗๑๔๐ หรือ ๐๘๘-๒๘๒๓๗๓๔ คุณวิโรจน์ หุ่นทอง นักวิชาการศึกษา ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สนใจสามารถดาวโหลดรายละเอียดโครงการ กำหนดการ และใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ


 
27 พ.ค. 2557   ผู้เขียนข่าว   67 Views