หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอาหารอาเซียน
 
               อาจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า “สำนักศิลปะฯ ได้ จัดโครงการอบรมวัฒนธรรมอาเซียน เรื่อง อาหารอาเซียน ขึ้น เนื่องจากเห็นว่า อาหารเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่ความน่าสนใจซึ่งแต่ละประเทศมีแตกต่างกันไป สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณี ของประเทศนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี และนับเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศของอาเซียน ทั้งนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค และร่วมพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม ของประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ
               สำนักศิลปะฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ จัดโครงการอบรม“วัฒนธรรมสู่อาเซียน” ให้กับคณะครูในเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑-๓ และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งโครงการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนมากยิ่งขึ้น รวมถึงได้นำความรู้จากการฝึกปฏิบัติการทำอาหารอาเซียนไปใช้ในการดำเนินชีวิต และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสอนและเตรียมความพร้อมสู่สังคมอาเซียนต่อไป” อาจารย์กมล กล่าว
               ทั้งนี้สำนักศิลปะฯ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สมัครเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับอาหารอาเซียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วิทยากรจึงได้จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมเพียง ๑๐๐ คน โดยผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถสอบถามสิทธิ์ในการเข้าอบรมได้ที่เบอร์ ๐๕๖-๗๑๗๑๔๐ หรือ ๐๘๘-๒๘๒๓๗๓๔ คุณวิโรจน์ หุ่นทอง นักวิชาการศึกษา ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สนใจสามารถดาวโหลดรายละเอียดโครงการ กำหนดการ และใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ


 
28 พ.ค. 2557   ผู้เขียนข่าว   73 Views