หัวข้อข่าว        ประกาศ เรื่อง ขอบเขตจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ประกาศสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขอบเขตจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
18 ก.ค. 2557   ผู้เขียนข่าว   79 Views