หัวข้อข่าว        เชิญเข้าร่วมโครงการ "อาหารอาเซียน" 27 สิงหาคม 2557
 
               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวัฒนธรรมอาเซียน
เรื่อง “อาหารอาเซียน” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนมากยิ่งขึ้น รวมถึงได้นาความรู้จากการฝึกปฏิบัติการทำอาหารอาเซียนสำหรับนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสอนและเตรียมความพร้อมสู่สังคมอาเซียนต่อไป
               ปิดรับสมัคร 25 สิงหาคม 2557 รับจำนวนจำกัดเพียงแค่ 100 ท่านเท่านั้น หากท่านใดสนใจ จะสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ เอกสารแนบ

 
19 ส.ค. 2557   ผู้เขียนข่าว   113 Views