หัวข้อข่าว        เผยแพร่การจัดการความรู้ (KM) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
               ตามที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้มอบหมายให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดประเด็นการจัดการความรู้ (KM) นั้น ทางสำนักฯ ได้ดำเนินการกำหนดประเด็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเด็นโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงขอทำการเผยแพร่การจัดการความรู้ (KM) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

 
19 มิ.ย. 2558   ผู้เขียนข่าว   91 Views