หัวข้อข่าว        ประกาศ! รายชื่อ ผู้เข้าอบรมโครงการ นาฏศิลป์สำหรับเด็ก 22 มิถุนายน 2558
 
ประกาศ! รายชื่อ ผู้เข้าอบรมโครงการ นาฏศิลป์สำหรับเด็ก 22 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

หมายเหตุ : ให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมผ้าโจงกระเบนมาคนละ 1 ผืนค่ะ
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามเอกสารแนบ

 
19 มิ.ย. 2558   ผู้เขียนข่าว   91 Views