หัวข้อข่าว         สำนักศิลปะฯ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพลงประกอบท่าทาง "การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน"
 

               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดทำโครงการอบรมเพลงประกอบท่าทาง "การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน" ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการบริการวิชาการและพัฒนาวิธีการเรียนการสอนศิลปะการแสดงให้แก่ครูผู้สอนนาฏศิลป์และรายวิชาอื่น ๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนศาสตร์ทางด้านศิลปะการแสดงรวมถึงได้นำความรู้จากการเข้าอบรมไปพัฒนารูปแบบการสอนเด็กนักเรียนภายในโรงเรียน และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสอนต่อไป
               ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สมัครเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยให้ท่านส่งใบสมัครภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับเพลงประกอบท่าทาง สร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วิทยากรจึงได้จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมเพียง ๗๐ คน โดยผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถสอบถามสิทธิ์ในการเข้าอบรมได้ที่เบอร์ ๐๕๖-๗๑๗๑๔๐ หรือ ๐๘๘-๒๘๒๓๗๓๔ คุณวิโรจน์ หุ่นทอง นักวิชาการศึกษา ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สนใจสามารถดาวโหลดรายละเอียดโครงการ กำหนดการ และใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ


 
25 พ.ค. 2560   ผู้เขียนข่าว   125 Views