โครงการเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น
     ......

9 ก.ย. 2564   นายพิทักษะ จันทร์จิระ , นางสาวมนชยา คลายโศก 23 Views
.......................................................................................


         
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
     ......

11 ส.ค. 2564   นายพิทักษะ จันทร์จิระ , นางสาวมนชยา คลายโศก 70 Views
.......................................................................................


         
โครงการส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญาหัตถศิลป์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านภูผักไซ่ ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
     ......

10 ส.ค. 2564   นายพิทักษะ จันทร์จิระ , นางสาวมนชยา คลายโศก 46 Views
.......................................................................................


         
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
    - ......

22 ก.ค. 2546   - 68 Views
.......................................................................................


         
ภาพกิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานคูณลาน สืบสานตำนานแม่พระโพสพ (วัดโฆษา บ้านท่าช้าง)
    เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้จัดทำโครงการวัฒนธร ......

29 มิ.ย. 2564   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 108 Views
.......................................................................................


         
โครงการการแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในต่างประเทศของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสู่สาธารณชน
    ประมวลภาพกิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการการแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี ......

24 มิ.ย. 2564   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 69 Views
.......................................................................................


         
โครงการรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา เนื่องในประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี ๒๕๖๓
    ประมวลภาพกิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา เนื่องในประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ......

24 มิ.ย. 2564   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 58 Views
.......................................................................................


         
โครงการไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ
    ประมวลภาพกิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ......

24 มิ.ย. 2564   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 84 Views
.......................................................................................


         
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
    ประมวลภาพกิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทั้ง ๕ คณะ และองค์การนั ......

24 มิ.ย. 2564   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 53 Views
.......................................................................................


         
โครงการส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญาหัตถศิลป์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มชุมชนที่ ๓ จัดทำแผนที่เดินเท้า บ้านภูผักไซ่ ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
     ประมวลภาพกิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญ ......

24 มิ.ย. 2564   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 58 Views
.......................................................................................


         
กิจกรรมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
     เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอ ......

3 มิ.ย. 2564   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 59 Views
.......................................................................................


         
ประชุมคณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
    วันนี้ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะ ......

28 เม.ย. 2564   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 69 Views
.......................................................................................


         
สัมมนาย่านชุมชนตลาดหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า สู่การประกาศเขตมรดกของจังหวัดเพชรบูรณ์
    เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ น ......

21 เม.ย. 2564   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 78 Views
.......................................................................................


         
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
    เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ......

30 มี.ค. 2564   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 214 Views
.......................................................................................


         
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
    เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ......

30 มี.ค. 2564   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 95 Views
.......................................................................................


         
ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๔
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล ......

22 มี.ค. 2564   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 71 Views
.......................................................................................


         
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
    เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ......

17 มี.ค. 2564   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 104 Views
.......................................................................................


         
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
    เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ น ......

10 มี.ค. 2564   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 82 Views
.......................................................................................


         
โครงการลานวัฒนธรรมครั้งที่ ๑๓ "มะพร้าวกับภูมิปัญญาไทย" ตอนใฝ่ใจในกะโหลกกะลา
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทั้ง ๕ คณะ และองค์การนักศึกษา จัดทำโครงการลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๓ "มะพร้าวกับภูมิปัญญาไทย" ......

2 มี.ค. 2564   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 98 Views
.......................................................................................


         
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับนานาชาติ (งานวัฒนธรรมทางดนตรีและการแสดง "ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๖๓")
    เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชานาฏศิลปะและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกันส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวั ......

2 มี.ค. 2564   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 130 Views
.......................................................................................


         
โครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน "รำโทนบ้านนายม"
    เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปและวัฒนธรรม ......

2 มี.ค. 2564   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 80 Views
.......................................................................................


         
โครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน "รำโทนบ้านนาป่า"
    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปและวัฒนธ ......

2 มี.ค. 2564   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 64 Views
.......................................................................................


         
โครงการส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญาหัตถศิลป์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน ๑-๕ การทำไข่เค็มและการสานชะลอม
    เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญาหัตถศิลป์ สู่การสร้างมูลค่าเ ......

2 มี.ค. 2564   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 56 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน "รำโทนบ้านท่าข้าม" ณ เทศบาลตำบลท่าข้าม บ้านท่าข้าม ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
    เมื่อวันที่ (๗ ธันวาคม ๒๕๖๓) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน "รำโทนบ้านท่าข้าม" ณ เ ......

8 ธ.ค. 2563   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 75 Views
.......................................................................................


         
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าชมหอวัฒนธรรม
    เมื่อวาน (๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓) ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าชมหอวัฒนธรรม ภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี ......

18 ส.ค. 2563   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 62 Views
.......................................................................................


         
บรรยากาศงาน พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ ๘๘ พรรษา ในโครงการ ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ (อาคารหอประชุมใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    เมื่อวันที่ (๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง ๕ ร่วมจัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร ......

18 ส.ค. 2563   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 79 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
    วันที่ (7 สิงหาคม 2563) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ ......

18 ส.ค. 2563   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 56 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญาหัตถศิลป์ สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนที่ ๔ การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ณ วัดบ้านไร่ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
    วันที่ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญาหัตถศิลป์ สู่การสร้างมูลค่าเ ......

18 ส.ค. 2563   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 123 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์ฯ จัดสัมมนาสู่การประกาศเขตมรดกของจังหวัด ชุมชนโบราณ บ้านภูผักไซ่ ณ วัดบรรพตยอดฟ้าวนาราม ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
    วันนี้(๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโ ......

10 ก.ค. 2545   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 78 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการเผยแพร่และให้บริการวิชาการเสวนาให้ความรู้ เรื่อง บ้านนายม: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของชุมชนโบราณแห่งลุ่มน้ำป่าสัก เมืองเพชรบูรณ์ ภายใต้ชื่องาน "ขุดเหง้าสาวเครือ เอื้อเฟื้อสืบสาน ตำนานนายม" ณ ว
    เมื่อวันที่ (๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการเผยแพร่และให้บริการวิชาการเสวนาให้ความรู้ เรื่อ ......

2 ก.ค. 2545   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 94 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการเผยแพร่และให้บริการวิชาการ เสวนาให้ความรู้เรื่อง วิเชียรบุรี: ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่องาน "ขุดเหง้าสาวเครือ จุนเจือพื้นถิ่น สมถวิลจินตนา" ณ วัดป่าเรไรทอง ตำบลท่าโรง อำเ
     เมื่อวันที่ (๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการเผยแพร่และให้บริการวิชาการ เสวนาให ......

2 ก.ค. 2545   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 70 Views
.......................................................................................


         
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 ......

2 มิ.ย. 2563   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 55 Views
.......................................................................................


         
โครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน "รำโทนบ้านดงมูลเหล็ก" ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนัก และทีมงานนักแสดงจากสาขา ......

15 ม.ค. 2563   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 61 Views
.......................................................................................


         
บรรยากาศงาน ทำบุญลานข้าว สู่ขวัญแม่โพสพ ณ วัดซอกซาย บ้านปากคลองกรวด ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    งานทำบุญลานข้าว สู่ขวัญแม่โพสพ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒) ณ วัดซอกซาย บ้านปากคลองกรวด ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ......

15 ม.ค. 2563   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 117 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก-สถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
    เมื่อวันที่ (๒ กันยายน ๒๕๖๒) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก-สถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้กา ......

4 ก.ย. 2562   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 61 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
    เมื่อวันที่ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกร ......

26 ส.ค. 2562   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 66 Views
.......................................................................................


         
บรรยากาศงาน ลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๑ "จันทร์เจ้า เล่าเรื่อง" ณ ลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธธรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    บรรยากาศงาน ลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๑ "จันทร์เจ้า เล่าเรื่อง" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ ลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธธรม ......

20 ส.ค. 2562   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 58 Views
.......................................................................................


         
บรรยากาศ พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ
    พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ วันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย สำนักศิลปะและวัฒ ......

6 ส.ค. 2562   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 100 Views
.......................................................................................


         
บรรยากาศงาน พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอเนกประสงค์(อาคารหอประชุมใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    เมื่อวันที่ (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะทั้ง ๕ และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีถวายพร ......

6 ส.ค. 2562   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 57 Views
.......................................................................................


         
บรรยากาศงาน สัมมนาเพื่อการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่นสู่การประกาศเขตมรดกของจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุ่งซากดึกดำบรรพ์ใต้ท้องทะเล ณ บ้านยางจ่า ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
    เมื่อวาน (๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวั ......

12 มิ.ย. 2562   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 87 Views
.......................................................................................


         
บรรยากาศงาน โครงการเสวนาแนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่าบ้านนาสนุ่น ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
    วันที่ (31 พฤษภาคม 2562) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพ ......

10 มิ.ย. 2562   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 143 Views
.......................................................................................


         
หน่วยอนุรักษ์ฯ เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสัมมนาซากดึกดำบรรพ์ ภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
    เมื่อวาน (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ที่ผ่ามา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมในฐานะหน่วยอนุกรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตรา ......

24 พ.ค. 2562   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 124 Views
.......................................................................................


         
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    เมื่อวันที่ (๘ พ.ค. ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ......

24 พ.ค. 2562   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 74 Views
.......................................................................................


         
บรรยากาศงาน "วิ่งว่าวเผาข้าวหลาม ปี๒"
    เมื่อวันที่ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา ๕ คณะ และกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสาม ......

7 ม.ค. 2562   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 86 Views
.......................................................................................


         
บรรยากาศงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๐ "ตามรอยศาสตร์พระราชา : ข้าวกับภูมิปัญญาไทย" ณ บริเวณหน้าวัดโพธิ์กลาง ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
    เช้าวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.ที่ผ่านมา ยามดีมีงานบุญลานข้าว ชาวบ้านต่างหิ้วปิ่นโตกับข้าวมาทำบุญร่วมกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชิวิตและ ......

11 ธ.ค. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 97 Views
.......................................................................................


         
บรรยากาศงานวัฒนธรรมสัญจรชุมชน : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนศาสตร์พระราชา สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีไทย
    เมื่อที่ 5 ธันวาคม 2561ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการวัฒนธรรมสัญจรชุมชน : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ ......

11 ธ.ค. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 71 Views
.......................................................................................


         
สำนักฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดลำปาง
    เมื่อวาน (๑๐ กันยายน ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ได้มีโ ......

11 ก.ย. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 71 Views
.......................................................................................


         
สำนักฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก-สถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
    เมื่อวันที่ (๗ กันยายน ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก-สถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้กา ......

11 ก.ย. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 64 Views
.......................................................................................


         
สำนักฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
    เมื่อวันที่ (24 สิงหาคม 2561) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาล ......

27 ส.ค. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 92 Views
.......................................................................................


         
สำนักฯ ร่วมงาน "ร่วมใจปลูกข้าว เศรษฐกิจพอเพียง" ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดโดยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
    เมื่อวันที่ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำ ......

23 ส.ค. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 77 Views
.......................................................................................


         
บรรยากาศงานพิธีไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และช่างฝีมือ
    เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ในช่วงเย็นวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลป ......

16 ส.ค. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 79 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการนาฏศิลป์ดนตรีสู่ถิ่นไทย ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    เมื่อวันที่ (8 สิงหาคม 2561) เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จั ......

16 ส.ค. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 64 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง ๕ ร่วมจัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในโครงการ ๑๒ สิงหามหาราชินี : วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
    เมื่อวันที่ (๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง ๕ ร่วมจัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระ ......

16 ส.ค. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 76 Views
.......................................................................................


         
บรรยากาศลงพื้นที่แหล่งธรรมชาติ ภาคีอนุรักษ์ฯ กลุ่มจังหวัด ๑๘ จังหวัด
    เมื่อวันที่ (๓ สิงหาคม ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา ทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และภาคีอน ......

16 ส.ค. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 76 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีโอกาสต้อนรับภาคีทั้ง ๑๘ จังหวัด ในการประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ จังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรา
    เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีโอกาสต ......

16 ส.ค. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 59 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา) จัดโครงการวันสุนทรภู่ประจำปี 2561 "เชิดชูครูกวี" ณ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา) อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา) จัดโครงการวันสุ ......

16 ส.ค. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 102 Views
.......................................................................................


         
บรรยากาศงานโครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561
    เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง 5 ร่วมกันแห่เท ......

16 ส.ค. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 67 Views
.......................................................................................


         
โครงการเปิดศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอและเย้า ภาคเหนือตอนล่าง ณ หอประชุมกลางหมู่บ้านเพชรดำ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอและเย้า ภาคเหนือตอนล่าง อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ หอประชุมกลา ......

16 ส.ค. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 135 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
    เมื่อวันที่ (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังห ......

13 ก.ค. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 58 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม
    เมื่อวันที่ (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยประมาณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ......

28 พ.ค. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 54 Views
.......................................................................................


         
บรรยากาศงาน พิธีบวงสรวงพระพลบดี และพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๖ "เพชบุระเกมส์" ณ สนามกีฬาสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์
    เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (๒๗ เม.ย. ๖๑) พิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วค่ะ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๖ "เพชบุระเกมส์" ณ สนามกีฬาสถาบันการพละศึ ......

30 เม.ย. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 50 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุวังเวิน ณ วัดวังเวิน ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
    เมื่อวันที่ (๒๐ เมษายน ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา ทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุวังเวิน ณ วัดวังเวิน ตำบลหล ......

24 เม.ย. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 74 Views
.......................................................................................


         
ร่วมแสดงความอาลัยด้วยชุดการแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน นางสำมนักขาหึง ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย จันทร์รุ่งเรือง ณ วัดเพชรวราราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
    วันนี้ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมแสดงความอ ......

24 เม.ย. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 139 Views
.......................................................................................


         
ฝึกซ้อมเพลงและการแสดง เพื่อร่วมแสดง ในงานแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต้ "2018 Wonju Dynamic Dancing Carnival"
    ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมฝึกซ้อมเพลงและการแสดง เพื่อร่วมแสดง ในงานแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ?2018 Wonju Dynami ......

24 เม.ย. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 44 Views
.......................................................................................


         
บรรยากาศงาน อบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทแหล่งธรณีสัณฐาน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
    เมื่อวาน (๕ เมษายน ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพ ......

24 เม.ย. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 96 Views
.......................................................................................


         
บรรยากาศงาน เสวนาแนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ วัดศรีสุมังค์ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
    เมื่อวันที่ (๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหว ......

2 เม.ย. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 95 Views
.......................................................................................


         
โมเดลอาคารศูนย์การเรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอ และเย้า บ้านเพชรดำ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้นำโมเดลอาคารศูนย์การเรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอ และเย้า บ้านเพชรดำ ......

2 เม.ย. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 50 Views
.......................................................................................


         
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนประสบการณ์ ณ จังหวัดราชบุรี และเพชรบุรี
    เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2561ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยคณะทีมงาน ได้เด ......

26 มี.ค. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 131 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่หมู่บ้านพี่น้องชาวลีซอและเย้า เพื่อทำการประชาคมขอความเห็นในการร่วมกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธ์ุลีซอ และชาติพันธุ์เย้า บนพื้นที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    เมื่อวันที่ (28 กุมภาพันธ์ 2561) ที่ผ่านมา ทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ......

2 มี.ค. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 58 Views
.......................................................................................


         
ร่วมแสดงในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร
    เมื่อวันที่ (26 กุมภาพันธ์ 2561) ที่ผ่านมา สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล ......

2 มี.ค. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 90 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ต้อนรับคณะกรรมการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งได้ดำเนินโครงการ QA - สัญจร : เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560
    เมื่อวานนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2561) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ต้อนรับคณะกรรมการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งได้ดำเนินโครงการ QA - สัญจร : เพื่อสนับสน ......

21 ก.พ. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 44 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพิธีขึ้นศาลเจ้าและพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา รวมไปถึงพิธีทำบุญสะพานไม้ ของชาติพันธุ์เย้า บ้านเพชรดำ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    เมื่อวันที่ (18 กุมภาพันธ์ 2561) ที่ผ่าน ทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพิธีขึ้นศาลเจ้าและพิธีสะเดาะเคราะห์ ......

21 ก.พ. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 72 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่ประเพณีปีใหม่ลีซอ บ้านเพขรดำ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    เมื่อวันที่ (16 กุมภาพันธ์ 2561) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ศึกษาเรื่องราวของชาติพันธุ์ม้ง เย้า และลีซออย่างต่ ......

21 ก.พ. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 100 Views
.......................................................................................


         
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชาติพันธ์ลีซอ และชาติพันธุ์เย้า บนพื้นที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    เมื่อวันที่ (14 กุมภาพันธ์ 2561) ที่ผ่านมา ทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.กมล บุญเขต พร้อมด้วย รศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งปร ......

21 ก.พ. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 61 Views
.......................................................................................


         
สำนักฯ ได้มีโอกาสต้อนรับ Mr. Shiro Terashima First Secretary, Embassy of Japan และคณะบุคคล เยี่ยมชมหอวัฒนธรรม
    เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธร ......

25 ม.ค. 2561   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 96 Views
.......................................................................................


         
บรรยากาศงาน "วิ่งว่าว เผาข้าวหลาม" และ "สงครามสนุก หมากรุกคน"
    เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา ๕ คณะ และกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสามัค ......

22 ธ.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 54 Views
.......................................................................................


         
ชมพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
    เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เวลาประมาณ ๐๗.๐๐น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนว ......

13 ธ.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 52 Views
.......................................................................................


         
ประชุมเตรียมความพร้อมเครื่องมือพื้นฐานในการลงชุมชน
    เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประชุมโครงการบริการวิชาการ ?ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอ ภาคเหน ......

10 พ.ย. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 57 Views
.......................................................................................


         
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ๒๕๖๐ "สนุกกันจริงวันลอยกระทง"
    บรรยากาศงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ ในนามสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สโมสรนักศึกษาทั้ง ๕ ค ......

7 พ.ย. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 56 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภท แหล่งธรณีสัณฐานและซากดึกดำบรรพ์บ้านหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์
    บรรยากาศการอบรมหน่วยอนุรักษ์ฯ หนองแม่นา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ......

22 ส.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 52 Views
.......................................................................................


         
บรรยากาศงานวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง ๕ ขอเชิญร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ......

10 ส.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 59 Views
.......................................................................................


         
บรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับศิลปินแห่งชาติ
    โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติสัญจร "ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์จังหวัดเพชรบูรณ์" วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ลานว ......

10 ส.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 67 Views
.......................................................................................


         
สำนักฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เยี่ยมชมหอวัฒนธรรม
    เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าเยี่ย ......

7 ส.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 52 Views
.......................................................................................


         
บรรยากาศพิธีไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    บรรยากาศพิธีไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยสาขาวิชาดนตรีและการแสดง ร่วมกับสำนักศิลปะและวั ......

7 ส.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 87 Views
.......................................................................................


         
ต้อนรับ คณะ (สผ.) เยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
    เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะจากสำนักงานนโยบายและแผน ......

7 ส.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 69 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง ๕ จัดโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา โดยประมาณ สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง ๕ จ ......

11 ก.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 144 Views
.......................................................................................


         
สำนักฯ มีโอกาสได้ต้อนรับเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง เข้าชมหอวัฒนธรรมของสำนักฯ
    เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีโอกาสได้ต้อนรับเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารส ......

3 ก.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 55 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนวัชรชัย จัดโครงการวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัชรชัย อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
    เมื่อวันที่ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) สำนักศิลปะและวัฒนธรร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนวัชรชัย จัดโครงการวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวั ......

3 ก.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 177 Views
.......................................................................................


         
บรรยากาศในวันที่ ๒ (๒๔ มิ.ย.๖๐) ประชุมภาคีประจำปี หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่ม ๓
    บรรยากาศในวันที่ ๒ (๒๔ มิ.ย.๖๐) ประชุมภาคีประจำปี หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่ม ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ได้ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวด ......

3 ก.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 67 Views
.......................................................................................


         
ประชุมภาคีประจำปี หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่ม ๓
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมภาคีประจำปี หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่ม ๓ ......

3 ก.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 61 Views
.......................................................................................


         
ภาพบรรยากาศการอบรมเพลงประกอบท่าทาง "การสร้างบรรยากากาศในชั้นเรียน" เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมเพลงประกอบท่าทาง "การสร้างบรรยากากาศในชั้นเรียน" เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื ......

27 มิ.ย. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 91 Views
.......................................................................................


         
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม "การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย" ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้า ......

27 มิ.ย. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 60 Views
.......................................................................................


         
ร่วมประชุมลงนาม MOU สร้างเครือข่ายสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนวังจันทน์)
    เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผศ. กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย อาจารย์มงคล นราศรี รองผู้อำนวยการสำ ......

27 มิ.ย. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 74 Views
.......................................................................................


         
ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ปร ......

8 พ.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 82 Views
.......................................................................................


         
โครงการลานวัฒนธรรม : สืบสานประเพณีสงกรานต์ "ย้อนอดีต ฮีตฮอย ปีใหม่ไทยบ้าน" ประจำปี ๒๕๖๐
    เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานอธิการบดี คณะทั้ง ๕ และกองพัฒนานักศึกษา จัดงานโครงการลานวัฒนธรรม สืบสานประเพ ......

8 พ.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 50 Views
.......................................................................................


         
ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดกาญจนบุรี
    เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เดินทางศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการเสริ ......

8 พ.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 53 Views
.......................................................................................


         
โครงการสัมมนาเพื่อประกาศแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ตามโครงการมรดกชาติอันควรอนุรักษ์
    ภาพบรรยากาศ งานสัมมนาเพื่อประกาศแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ กองทุนหมู่บ้าน หมู่ ......

8 พ.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 50 Views
.......................................................................................


         
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม"
    ภาพบรรยากาศ งานอบรม การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ......

4 เม.ย. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 70 Views
.......................................................................................


         
ภาพบรรยากาศบูธนิทรรศการ ในงานกาชาดมะขามหวาน ๒๕๖๐
    ภาพบรรยากาศบูธนิทรรศการ ในงานกาชาดมะขามหวาน ๒๕๖๐ ......

4 เม.ย. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 71 Views
.......................................................................................


         
โครงการความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "รำโทนบ้านป่าแดง"
    เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นท ......

4 เม.ย. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 81 Views
.......................................................................................


         
โครงการสามัคคีเกลียวกลมด้วยลมว่าว
    บรรยากาศโครงการสามัคคีเกลียวกลมด้วยลมว่าว ณ สนามกีฬาโชครัตนชัย วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. บรรยากาศดี มีลม วิ่งว่าวกันสนุกสนานค่ะ ^^ ......

4 เม.ย. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 74 Views
.......................................................................................


         
ลงพื้นอำเภอศรีเทพ เรื่องยาสมุนไพร / สวดพระมาลัย
    เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ. กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื ......

4 เม.ย. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 44 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ จัดทำบุญรับปีใหม่ 2560
    เช้าวันนี้ (๑๑ ม.ค. ๖๐) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดทำบุญสำนักฯ ณ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เนื่อง ......

4 เม.ย. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 46 Views
.......................................................................................


         
เก็บข้อมูลการตั้งโรงเรียนนายร้อย จปร. วัดโพธิ์กลาง
    เมื่อวาน (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เวลา ๑๗.๐๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ. กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อ ......

4 เม.ย. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 112 Views
.......................................................................................


         
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
    เช้าวันนี้ (๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙) เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศา ......

3 เม.ย. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 48 Views
.......................................................................................


         
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๙
    ภาพบรรยากาศโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เวลา ๑๘.๐๐ น.- ๒๐.๐๐ น. ณ บริเวณสระมรกต มหาวิทยาลัยราชภั ......

3 เม.ย. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 71 Views
.......................................................................................


         
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
    เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ใน ......

3 เม.ย. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 63 Views
.......................................................................................


         
ขอเชิญร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัย
    ขอเชิญร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยจิตร ......

3 เม.ย. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 46 Views
.......................................................................................


         
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
    วันนี้ (พฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙) เวลา ๘.๓๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางาน และเกิดคว ......

23 มี.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 61 Views
.......................................................................................


         
งานไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และช่างฝีมือ
    วันนี้ (๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙) ทางสาขาวิชาดนตรีและการแสดง ได้ดำเนินการงานไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และช่างฝีมือ โดยวันนี้จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นในเว ......

23 มี.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 66 Views
.......................................................................................


         
อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
    ประมวลภาพ : โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ?อุปสมบ ......

23 มี.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 45 Views
.......................................................................................


         
โครงการอบรม เครื่องหอม "แป้งร่ำ และบุหงารำไป"
    เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมเครื่องหอม "แป้งร่ำ และบุหงารำไป" เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูส ......

23 มี.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 54 Views
.......................................................................................


         
เสวนาเรื่องแนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงย่านชุมชนเก่าบ้านนายม
    วันนี้ (7 กรกฎาคม 2559) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโ ......

23 มี.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 71 Views
.......................................................................................


         
โครงการความร่วมมือกับชุมชน บ้านน้ำครั่ง
    เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดโครงการความร่วมมือกับชุม ......

23 มี.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 100 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชาวเผ่าบนพื้นที่สูง
    เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายนที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.กมล บุญเขต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชา ......

23 มี.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 48 Views
.......................................................................................


         
ลงพื้นที่สำรวจแหล่งธรรมชาติน้ำตกกงโกย บ้านน้ำเดือด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
    วันนี้(ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นเพชรบูรณ์ ......

23 มี.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 54 Views
.......................................................................................


         
เฉลิมพระเกียรติในหลวง เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ๗๐ ปี
    บรรยากาศเช้าวันที่ ๙ มิถุนายน ของการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โด ......

23 มี.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 53 Views
.......................................................................................


         
เข้าชมหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
    เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้าชมหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเ ......

23 มี.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 72 Views
.......................................................................................


         
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บุญบั้งไฟไหว้เจ้าพ่อสุริวงค์ บ้านน้ำครั่ง
    เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักฯ ลงพื้นที่ร่วมงานสืบสานป ......

23 มี.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 60 Views
.......................................................................................


         
ลงพื้นที่ "ประเพณีเลี้ยงปี ไล่ผีหลวง" บ้านนาทราย ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
    ประเพณีเลี้ยงปี ไล่ผีหลวง ณ บ้านนาทราย ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เป็นพิธีที่สำคัญและใหญ่ที่สุด กำหนดจัดกันในเดือนหกของทุกปี และในปีนี้ตรงกับวันท ......

23 มี.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 64 Views
.......................................................................................


         
สัมมนาเพื่อการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นสู่การประกาศเขตมรดกของจังหวัดเพชรบูรณ์
    เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการสัม ......

17 มี.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 70 Views
.......................................................................................


         
วันอนุรักษ์มรดกไทย : สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๙
    บรรยากาศโครงการศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๑ พรรษา "วันอนุรักษ์มรดก ......

17 มี.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 60 Views
.......................................................................................


         
ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรปราการ
    เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เดินทางศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรปราการ เพื่อเป็นก ......

17 มี.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 58 Views
.......................................................................................


         
ศึกษาเส้นทาง และประวัติศาสตร์เขาถมอรัตน์
    เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเขาถมอรัตน์ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ตรง ......

17 มี.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 102 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมมูลงานบุญกำฟ้า ของกลุ่มชาวไทยพวน
    เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นเก็บข้อมูลงานบุญกำฟ้า ของกลุ่มชาวไทยพวน ที่อาศัยอยู่ในเข ......

16 มี.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 71 Views
.......................................................................................


         
เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานปีใหม่ลีซู ๒๕๕๙ หมู่บ้านเพชรดำ
    เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานปีใหม่ลีซู ประจำปี ๒๕๕๙ ที่หมู ......

16 มี.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 58 Views
.......................................................................................


         
สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ เข้าชมหอวัฒนธรรม
    เช้าวันที่(4 กุมภาพันธ์ 2559) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีโอกาสได้ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ เข้าชมหอวัฒนธรรม ภายใ ......

15 มี.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 54 Views
.......................................................................................


         
งานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗ "กล้วยกับภูมิปัญญาไทย"
    ภาพบรรยากาศงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗ "กล้วยกับภูมิปัญญาไทย" วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๐๐น.- ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม ......

15 มี.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 64 Views
.......................................................................................


         
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง เข้าชมหอ
    บ่ายวันนี้(13 ม.ค. 59) สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีโอกาสต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและการแสดง ทั้ง 4 ชั้นปี ที่เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการภายในหอวัฒนธรรม เ ......

14 มี.ค. 2560   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 40 Views
.......................................................................................


         
จอมทัพไทย ยอดทหารไทย คืนความสุขให้ ประชาชน
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำชุดการแสดงรีวิวจอมทัพไทย ยอดทหารไทย คืนความสุขให้ ประชาชน เข้าร่วมแสดงในงานคืนความสุขให้ประชาชน ......

9 มิ.ย. 2557   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 58 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ ร่วมจัด พิธีเปิดงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2557
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ร่วมจัดพิธีเปิดงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2557 “ราชภัฏวิชาการ สืบสานโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาสู่ ......

17 ก.พ. 2557   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 94 Views
.......................................................................................


         
Mr. Len Brass สโมสร Aurora Gateway Rotary เยี่ยมชม สำนักศิลปะฯ
    Mr. Len Brass สโมสร Aurora Gateway Rotary เยี่ยมชม สำนักศิลปะฯ ......

3 ก.พ. 2557   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 56 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ จัดโครงการ ทำบุญขวัญข้าว แม่โพสพ-แม่นพดารา
    สำนักศิลปะฯ ร่วมจัดโครงการ ทำบุญขวัญข้าว แม่โพสพ-แม่นพดารา บ้านห้วยผักไล ......

17 ธ.ค. 2556   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 49 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ จัดถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
    สำนักศิลปะฯ จัดงานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ......

9 ธ.ค. 2556   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 42 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานลอยกระทงประจำปี 2556
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราขภัฏเพชรบูรณ์ จัดงานลอยกระทงประจำปี 2556 เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย ......

25 พ.ย. 2556   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 58 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯร่วมประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2556
    สำนักศิลปะฯ ร่วมประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2556 วันที่ 2-6 ตุลาคม 2556 ......

10 ต.ค. 2556   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 63 Views
.......................................................................................


         
เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะฯ ร่วมงานวันสมโภชน์องค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2556 ณ พุทธอุทยานเพชบุระ
    เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะฯ ร่วมงานวันสมโภชน์องค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2556 ณ พุทธอุทยานเพชบุระ ......

8 ต.ค. 2556   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 67 Views
.......................................................................................


         
เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งโบราณคดี และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
    เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งโบราณคดี และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ......

8 ต.ค. 2556   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 44 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สาขาวิชานากศิลป์และการละคร จัดพิธีไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ ประจำปี 2556
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร จัดพิธีไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ ประจำปี 2556 ......

7 ต.ค. 2556   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 42 Views
.......................................................................................


         
โครงการวันแม่แห่งชาติ และสืบสานโครงการพระราชดำริผ้าไทย ปี2556
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชรบูรณ์จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ และสืบสานโครงการพระราชดำริผ้าไทย ปี2556 ......

7 ต.ค. 2556   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 61 Views
.......................................................................................


         
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556 หล่อเทียน วันที่ 8-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556 ......

7 ต.ค. 2556   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 75 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ จัดโครงการเสวนา “สืบเหง้า สาวเครือ” เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับตำนานความเป็นมาของไทหล่ม และประวัติศาสตร์ของเมืองเพชรบูรณ์และเมืองหล่มสักในช่วงสงครามไทย – ลาว กับศึกเจ้าอนุวงศ์
    สำนักศิลปะฯ จัดโครงการเสวนา “สืบเหง้า สาวเครือ” เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับตำนานความเป็นมาของไทหล่ม และประวัติศาสตร์ของเมืองเพชรบูรณ์และเมืองหล่มสักใน ......

7 ต.ค. 2556   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 45 Views
.......................................................................................


         
โครงการวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๖ “สุนทรภู่ ครูกวี ศรีสยาม”
    โครงการวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๖ “สุนทรภู่ ครูกวี ศรีสยาม” วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบู ......

7 ต.ค. 2556   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 86 Views
.......................................................................................


         
ผอ.กมล ร่วมเปิดนิทรรศการประวัติหมู่บ้านเขตเมืองเพชรบูรณ์ วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ หอวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
    อาจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนายการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมเปิดนิทรรศการประวัติหมู่บ้านเขตเมืองเพชรบูรณ์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2 ......

7 ต.ค. 2556   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 57 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี จ.พิษณุโลก
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี จ.พิษณุโลก ......

7 ต.ค. 2556   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 80 Views
.......................................................................................


         
โครงการลานวัฒนะรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ครั้งที่ 3
    สำนักศิลปะฯ จัดโครงการลานวัฒนธรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ครั้งที่ 3 ณ สวนเพชบุระ ......

1 เม.ย. 2556   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 53 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ จัดนิทรรศการหมุนเวียนทางด้านศิลปวัฒนธรรม “จิตรกรรมฝาผนังวัดศรีมงคล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์”
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดโครงการนิทรรศการหมุนเวียนทางด้านศิลปวัฒนธรรม “จิตรกรรมฝาผนังวัดศรีมงคล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบู ......

13 ก.พ. 2556   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 110 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ ศึกษาดูงานการจัดแสดงนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์
    สำนักศิลปะฯ ศึกษาดูงานการจัดแสดงนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556 ......

5 ก.พ. 2556   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 56 Views
.......................................................................................


         
โครงการวันพ่อแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ประจำปี 2555
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ประจำปี 2555 ......

6 ธ.ค. 2555   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 76 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 2555 “ ร่วมใจสามัคคี สืบสานประเพณีลอยกระทง ”
    สำนักศิลปะฯ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 2555 “ ร่วมใจสามัคคี สืบสานประเพณีลอยกระทง ” ......

30 พ.ย. 2555   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 72 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการตามรอยวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ “แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดเพชรบูรณ์”
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการตามรอยวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ “แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดเพชรบูรณ์”เมื่อวันที่ วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ ......

18 ก.ย. 2555   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 42 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 5 คณะ จัดโครงการ “ราชภัฏเพชรบูรณ์ ส่งเสริม สืบสาน การแต่งกายด้วยผ้าไทย” เพื่อสืบสานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 5 คณะ จัดโครงการ “ราชภัฏเพชรบูรณ์ ส่งเสริม สืบสาน การแต่งกายด้วยผ้าไทย” เพื่อสืบส ......

13 ก.ย. 2555   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 63 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 5 คณะ จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 5 คณะ จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ......

13 ก.ย. 2555   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 60 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และวัดเพชรวราราม จัดโครงการลานวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา “สืบสานงานศิลป์ ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย” เพื่อสืบสานประเพณีและศิลปะประดิษฐ์ไทย
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และวัดเพชรวราราม จัดโครงการลานวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา “สืบสานงานศิลป์ ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย” ......

13 ก.ย. 2555   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 58 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ องค์การพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา 5 คณะ จัดโครงการ “สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา” เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ องค์การพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา 5 คณะ จัดโครงการ “สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา” เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เมื่ ......

13 ก.ย. 2555   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 51 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เทคนิคในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดนตรีไทย
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เทคนิคในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดนตรีไท ......

13 ก.ย. 2555   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 46 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “จุดประกายความคิด กับการนำเสนอไอเดียผ่านงานศิลปะ : สีโปสเตอร์”
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “จุดประกายความคิด กับการนำเสนอไอเดียผ่านงานศิลปะ : สีโปสเตอร์” ณ ......

11 ก.ค. 2555   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 63 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯจัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “ภาพจิตรกรรมบนเสาแปดเหลี่ยม วัดทรายงาม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์”
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “ภาพจิตรกรรมบนเสาแปดเหลี่ยม วัดทรายงาม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ ......

11 ก.ค. 2555   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 91 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีปัว ที่บ้านนาทราย ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีปัว ที่บ้านนาทราย ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ......

11 ก.ค. 2555   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 110 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีกินดองเจ้าพ่อเจ้าแม่ บ้านนาทราย ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีกินดองเจ้าพ่อเจ้าแม่ ที่บ้านนาทราย ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบ ......

11 ก.ค. 2555   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 100 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ ร่วมงาน “ลานบุญ ลานปัญญา” วัดโพธิ์ทอง บ้านน้ำครั่ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมงาน “ลานบุญลานปัญญา” วัดโพธิ์ทองบ้านน้ำครั่ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ......

11 มิ.ย. 2555   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 157 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล “ประเพณีบุญบั้งไฟ ไหว้เจ้าพ่อสุริวงศ์ ” บ้านน้ำครั่ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล “ประเพณีบุญบั้งไฟ ไหว้เจ้าพ่อสุริวงศ์ ” บ้านน้ำครั่ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก ......

11 มิ.ย. 2555   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 91 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีบุญบั้งไฟ “ ไหว้เจ้าพ่ออู่คำ เจ้าแม่อู่แก้ว ” ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีบุญบั้งไฟ “ ไหว้เจ้าพ่ออู่คำ เจ้าแม่อู่แก้ว ” ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก ......

11 มิ.ย. 2555   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 98 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล “กลองเส็ง” อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล “กลองเส็ง” อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ......

11 มิ.ย. 2555   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 121 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ ร่วมกับ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี และกรมศิลปากร ลงพื้นที่ทำสำเนาจารึก ที่บ้านดงคล้อ
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี และกรมศิลปากร ลงพื้นที่ทำสำเนาจารึก ที่บ้านดงคล้อ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ......

3 พ.ค. 2555   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 79 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีเลี้ยงเจ้าปู่เจ้าย่า บ้านป่าแดง จ.เพชรบูรณ์
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีเลี้ยงเจ้าปู่เจ้าย่า ที่บ้านป่าแดง ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ......

3 พ.ค. 2555   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 184 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีหามพระดำน้ำ บ้านป่าแดง จ.เพชรบูรณ์
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีหามพระดำน้ำ (หลวงพ่อห้ามญาติ) บ้านป่าแดง ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเ ......

3 พ.ค. 2555   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 105 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ ศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 3 -5 เมษายน ที่ผ่านมา ......

24 เม.ย. 2555   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 47 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยครั้งที่ 2
    สำนักศิลปะฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ วันที่ 30-31 มีนาคม บริเวณสวนเพชบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์ ......

18 เม.ย. 2555   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 53 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะฯ ร่วมกับ อบต.บุ่งน้ำเต้า แถลงข่าวการจัดงาน “รำลึกนครบาลเพชรบูรณ์ครบรอบ 68 ปี”
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า จัดแถลงข่าวการจัดงาน “รำลึกนครบาลเพชรบูรณ์ครบรอบ 68 ปี” บริเวณศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูร ......

10 เม.ย. 2555   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 44 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี เข้าสำรวจพื้นที่แหล่งโบราณคดีสวนป่าเขาคณา แหล่งโบราณคดีบ้านซับแล้ง
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี เข้าสำรวจพื้นที่แหล่งโบราณคดีสวนป่าเขาคณา แหล่งโบราณคดีบ้านซับแล้ง ......

9 ม.ค. 2555   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 69 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี และอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพสำรวจพื้นที่แหล่งโบราณคดี บ้านศรีสะเกษ ตำบลห้วยกะแส และบ้านระวิง ตำบลระวิง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี และอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพสำรวจพื้นที่แหล่งโบราณคดี บ้านศรีสะเกษ ตำบลห้วยกะแส และบ้านระวิง ต ......

1 ธ.ค. 2554   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 60 Views
.......................................................................................


         
โครงการวันพ่อแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม ประจำปี 2554
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 5 คณะ จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ ......

1 ธ.ค. 2554   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 58 Views
.......................................................................................


         
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 2554 "ม่วนซื่น ลอยโคม วันลอยกระทง'
    โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 2554 "ม่วนซื่น ลอยโคม วันลอยกระทง " ......

22 พ.ย. 2554   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 80 Views
.......................................................................................


         
โครงการอบรมผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นเมืองศรีเทพ
    โครงการอบรมผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นเมืองศรีเทพ ......

27 ก.ย. 2554   admin 103 Views
.......................................................................................


         
โครงการสถาปัตยกรรมล้านช้าง และจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีมงคล (วัดนาทราย)
    โครงการสถาปัตยกรรมล้านช้าง และจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีมงคล (วัดนาทราย) ......

27 ก.ย. 2554   admin 91 Views
.......................................................................................


         
โครงการเสวนาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม” ณ ห้องประชุมสีทอง
    โครงการเสวนาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม” ณ ห้องประชุมสีทอง ......

26 ส.ค. 2554   admin 46 Views
.......................................................................................


         
โครงการสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ “ราชภัฏเพชรบูรณ์ ส่งเสริม สืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทย”
    เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา 5 คณะ และสภานักศึกษา จัดโครงการ ......

26 ส.ค. 2554   admin 72 Views
.......................................................................................


         
โครงการสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณลานพ่อขุนผาเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    โครงการสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณลานพ่อขุนผาเมือง ......

15 ส.ค. 2554   admin 62 Views
.......................................................................................


         
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเนื่องในวันเข้าพรรษา “อบรมอาชีพอย่างไทย”
    เมื่อวันที่ 12-15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมกับวัดเพชรวราราม จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเนื่องในวันเข้า ......

15 ส.ค. 2554   admin 49 Views
.......................................................................................


         
โครงการลานวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา 2554 “สืบสานงานศิลป์ ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย”
    เมื่อวันที่ 12-15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมกับวัดเพชรวราราม ......

15 ส.ค. 2554   admin 37 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมงาน ?สืบสานงานศิลป์ อนุรักษ์มรดกเพชรบูรณ์?
    เมื่อวันที่ 1 - 2 เมษายน ทีผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ......

5 ก.ค. 2554   admin 56 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมงาน ?สืบสานงานศิลป์ อนุรักษ์มรดกเพชรบูรณ์?
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมงาน ?สืบสานงานศิลป์ อนุรักษ์มรดก ......

5 ก.ค. 2554   admin 105 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2554
    เมื่อวันที่ 20 ? 22 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง ?พระมหากรุณา ......

5 ก.ค. 2554   admin 50 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมผู้นำท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และแหล่งโบราณคดีอำเภอวังโป่ง
    เมื่อวันที่ 16 -17 กันยายน 2552 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ......

5 ก.ค. 2554   admin 50 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประกวดนาฏลีลา ชุด "ระบำศรีเทพ"
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดการประกวดนาฏลีลาชุด ?ระบำศรีเทพ? และ ?นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์? ที่ สวนส ......

2 มี.ค. 2554   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 195 Views
.......................................................................................


         
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดนิทรรศการ เรื่อง ?พระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 ที่มีต่อการฝึกหัดครูไทย?
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการจัดนิทรรศการ เรื่อง พระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 ที่มีต่อการฝึกหัดครูไทย ร่วมกับทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวัน ......

14 ม.ค. 2554   เจ้าหน้าที่ 45 Views
.......................................................................................


         
วันเข้าพรรษา
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ 5 คณะ และ กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมหล่อเทียน และแห่เทียนเข้าพรรษา ......

13 พ.ย. 2553   สำนัก 72 Views
.......................................................................................


         
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ?เรียนรู้อาชีพ สืบสานภูมิปัญญาไทย? วันเข้าพรรษา
    

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรียนรู้อาชีพ สืบสานภูมิปัญญาไทย  

......

13 พ.ย. 2553   สำนัก 52 Views
.......................................................................................


         
อบรมเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางวัฒนธรรม
    

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางวัฒนธรรม 

......

13 พ.ย. 2553   สำนัก 36 Views
.......................................................................................


         
จักรยานแรลลี่วิถีชีวิตชาวเขา
    

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับชมรมจักรยานเสือภูเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการ โครงการลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 

......

10 พ.ย. 2553   สำนัก 54 Views
.......................................................................................


         
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี
    

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ 12 สิงหาคม& ......

9 พ.ย. 2553   สำนักฯ 43 Views
.......................................................................................


         
โครงการ ถ่ายภาพเคลื่อนไหวและภาพกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยกล้องดิจิตอล
    

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการถ่ายภาพเคลื่อนไหวและภาพกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยกล้องดิจิตอล 

......

9 พ.ย. 2553   สำนักฯ 58 Views
.......................................................................................