เชิญชวนนักศึกษาทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ ร่วมทำกิจกรรมในโครงการจัดเก็บข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมฯ
เชิญชวนนักศึกษาทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ ร่วมทำกิจกรรมในโครงการจัดเก็บข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมฯ
( 19 ส.ค. 2564 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 19 ส.ค. 2564   ผู้เขียนข่าว   57 Views
.........................................................................................................................................

 
  โครงการนิทรรศการจำลองสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง
โครงการนิทรรศการจำลองสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง
( 10 ส.ค. 2564 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 10 ส.ค. 2564   ผู้เขียนข่าว   47 Views
.........................................................................................................................................

 
  วารสาร สมบัติเมืองเพชรบูรณ์ ฉบับที่ ๑
วารสาร สมบัติเมืองเพชรบูรณ์ ฉบับที่ ๑
( 06 ส.ค. 2564 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 06 ส.ค. 2564   ผู้เขียนข่าว   44 Views
.........................................................................................................................................

 
  หนังสือ "สมบัติเมืองเพชรบูรณ์ เล่ม ๔"
หนังสือ "สมบัติเมืองเพชรบูรณ์ เล่ม ๔"
( 06 ส.ค. 2564 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 06 ส.ค. 2564   ผู้เขียนข่าว   44 Views
.........................................................................................................................................

 
  ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมออนไลน์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ๕ คณะ
( 05 ส.ค. 2564 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 05 ส.ค. 2564   ผู้เขียนข่าว   74 Views
.........................................................................................................................................

 
  โครงการนิทรรศการ สอด ขัด มัด ถัก เป็นจักสาน
ฝ่ายหอวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดแสดงนิทรรศการวัฏสงสารพื้นบ้านเพชรบูรณ์
( 03 ส.ค. 2564 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 03 ส.ค. 2564   ผู้เขียนข่าว   75 Views
.........................................................................................................................................

 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๔
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
( 23 ก.ค. 2546 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 23 ก.ค. 2546   ผู้เขียนข่าว   60 Views
.........................................................................................................................................

 
  การจัดการความรู้ Knowledge management ปีการศึกษา ๒๕๖๓
แนวปฏิบัติงานการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านเพชรบูรณ์สู่สากล
( 19 ก.ค. 2564 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 19 ก.ค. 2564   ผู้เขียนข่าว   59 Views
.........................................................................................................................................

 
  โครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรวัฏสงสารพื้นบ้านเพชรบูรณ์ เรื่อง การตาย
ฝ่ายหอวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดทำโครงการจัดแสดงนิทรรศการวัฏสงสารพื้นบ้านเพชรบูรณ์ เรื่อง การตาย
( 29 มิ.ย. 2564 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 29 มิ.ย. 2564   ผู้เขียนข่าว   87 Views
.........................................................................................................................................

 
  หนังสือ "กินดองเจ้า : พิธีกรรมและความเชื่อ"
โครงการจัดพิมพ์หนังสือ "กินดองเจ้า : พิธีกรรมและความเชื่อ"
( 28 มิ.ย. 2564 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 28 มิ.ย. 2564   ผู้เขียนข่าว   99 Views
.........................................................................................................................................

 
  จดหมายข่าว
เอื้อยค้ำ เอื้อยคูณ ฉบับที่ ๖๘ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
( 24 มิ.ย. 2564 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 24 มิ.ย. 2564   ผู้เขียนข่าว   63 Views
.........................................................................................................................................

 
  โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
"เตรียมความพร้อมจดลิขสิทธิ์การแสดงท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์"
( 23 มิ.ย. 2564 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 23 มิ.ย. 2564   ผู้เขียนข่าว   88 Views
.........................................................................................................................................

 
  โครงการจำลองบ้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (เฮียนเสายองหิน)
ฝ่ายหอวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดทำโครงการนิทรรศการจำลองสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเพชรบูรณ์
( 23 มิ.ย. 2564 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 23 มิ.ย. 2564   ผู้เขียนข่าว   97 Views
.........................................................................................................................................

 
  หนังสือ "สมบัติเมืองเพชรบูรณ์ เล่ม ๓"
หนังสือ "สมบัติเมืองเพชรบูรณ์ เล่ม ๓"
( 17 มิ.ย. 2564 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 17 มิ.ย. 2564   ผู้เขียนข่าว   97 Views
.........................................................................................................................................

 
  หนังสือ "สมบัติเมืองเพชรบูรณ์ ๒"
หนังสือ "สมบัติเมืองเพชรบูรณ์ ๒"
( 08 มิ.ย. 2564 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 08 มิ.ย. 2564   ผู้เขียนข่าว   63 Views
.........................................................................................................................................

 
  ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
คณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติฯ มีมติเห็นชอบให้ย่านชุมชนเก่าฯเป็นมรดกจังหวัด
( 12 พ.ค. 2564 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 12 พ.ค. 2564   ผู้เขียนข่าว   93 Views
.........................................................................................................................................

 
  หนังสือ "วิวัฒนาการกษาปณ์ไทย จากยุคอาณาจักรโบราณ"
หนังสือ "วิวัฒนาการกษาปณ์ไทย จากยุคอาณาจักรโบราณ"
( 08 ต.ค. 2562 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 08 ต.ค. 2562   ผู้เขียนข่าว   323 Views
.........................................................................................................................................

 
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ
( 12 ธ.ค. 2561 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 12 ธ.ค. 2561   ผู้เขียนข่าว   120 Views
.........................................................................................................................................

 
  ขอเชิญร่วมงานเปิดศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอและเย้า ภาคเหนือตอนล่าง ณ หอประชุมกลางหมู่บ้านเพชรดำ
ขอเชิญร่วมงานเปิดศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอและเย้า ภาคเหนือตอนล่าง ณ หอประชุมกลางหมู่บ้านเพชรดำ
( 16 ก.ค. 2561 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 16 ก.ค. 2561   ผู้เขียนข่าว   113 Views
.........................................................................................................................................

 
  ขอเชิญร่วมงาน ๑๒ สิงหามหาราชินี : วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
ขอเชิญร่วมงาน ๑๒ สิงหามหาราชินี : วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
( 16 ก.ค. 2561 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 16 ก.ค. 2561   ผู้เขียนข่าว   121 Views
.........................................................................................................................................

 
  ขอเชิญเข้าชม โครงการนาฏศิลป์ดนตรีสู่ถิ่นไทย โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญเข้าชม โครงการนาฏศิลป์ดนตรีสู่ถิ่นไทย โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
( 03 ก.ค. 2561 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 03 ก.ค. 2561   ผู้เขียนข่าว   104 Views
.........................................................................................................................................

 
  ๒ เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
( 02 เม.ย. 2561 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 02 เม.ย. 2561   ผู้เขียนข่าว   83 Views
.........................................................................................................................................

 
  หนังสือ "สมบัติเมืองเพชรบูรณ์"
หนังสือ "สมบัติเมืองเพชรบูรณ์"
( 29 มี.ค. 2561 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 29 มี.ค. 2561   ผู้เขียนข่าว   144 Views
.........................................................................................................................................

 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผูกผ้าประดับในงานพิธี"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผูกผ้าประดับในงานพิธี"
( 22 ธ.ค. 2560 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 22 ธ.ค. 2560   ผู้เขียนข่าว   85 Views
.........................................................................................................................................

 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดดอกไม้"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดดอกไม้"
( 22 ธ.ค. 2560 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 22 ธ.ค. 2560   ผู้เขียนข่าว   120 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมงาน "วิ่งว่าว เผาข้าวหลาม" และ "สงครามสนุก หมากรุกคน"
สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมงาน "วิ่งว่าว เผาข้าวหลาม" และ "สงครามสนุก หมากรุกคน"
( 13 ธ.ค. 2560 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 13 ธ.ค. 2560   ผู้เขียนข่าว   190 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ และร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ และร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
( 25 ก.ค. 2560 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 25 ก.ค. 2560   ผู้เขียนข่าว   68 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมงาน สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐
สำนักศิลปะฯ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ ๕ คณะ จัดโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐
( 04 ก.ค. 2560 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 04 ก.ค. 2560   ผู้เขียนข่าว   78 Views
.........................................................................................................................................

 
  ประกาศ! รายชื่อ ผู้เข้าอบรมโครงการเพลงประกอบท่าทาง "การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน"
ประกาศ! รายชื่อ ผู้เข้าอบรมโครงการเพลงประกอบท่าทาง "การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน"
( 20 มิ.ย. 2560 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 20 มิ.ย. 2560   ผู้เขียนข่าว   86 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพลงประกอบท่าทาง "การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน"
สำนักศิลปะฯ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพลงประกอบท่าทาง "การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน"
( 25 พ.ค. 2560 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 25 พ.ค. 2560   ผู้เขียนข่าว   114 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมงานโครงการลานวัฒนธรรม : สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๐
สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมงานโครงการลานวัฒนธรรม : สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๐
( 03 เม.ย. 2560 เขียนโดย ?????????? ) 03 เม.ย. 2560   ??????????   94 Views
.........................................................................................................................................

 
  ประกาศ! รายชื่อ ผู้เข้าอบรมโครงการ นาฏศิลป์สำหรับเด็ก 22 มิถุนายน 2558
ประกาศ! รายชื่อ ผู้เข้าอบรมโครงการ นาฏศิลป์สำหรับเด็ก 22 มิถุนายน 2558
( 19 มิ.ย. 2558 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 19 มิ.ย. 2558   ผู้เขียนข่าว   80 Views
.........................................................................................................................................

 
  เผยแพร่การจัดการความรู้ (KM) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เผยแพร่การจัดการความรู้ (KM) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
( 19 มิ.ย. 2558 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 19 มิ.ย. 2558   ผู้เขียนข่าว   79 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม โครงการอบรมนาฏศิลป์สำหรับเด็ก ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
สำนักศิลปะฯ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม โครงการอบรมนาฏศิลป์สำหรับเด็ก ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
( 04 มิ.ย. 2558 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 04 มิ.ย. 2558   ผู้เขียนข่าว   105 Views
.........................................................................................................................................

 
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวัฒนธรรมอาเซียน เรื่อง อาหารอาเซียน ๒๗ สิงหาคม
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวัฒนธรรมอาเซียน เรื่อง อาหารอาเซียน ๒๗ สิงหาคม
( 26 ส.ค. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 26 ส.ค. 2557   ผู้เขียนข่าว   68 Views
.........................................................................................................................................

 
  เชิญเข้าร่วมโครงการ "อาหารอาเซียน" 27 สิงหาคม 2557
เชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมวัฒนะรรมอาเซียน "อาหารอาเซียน" 27 สิงหาคม 2557
( 19 ส.ค. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 19 ส.ค. 2557   ผู้เขียนข่าว   89 Views
.........................................................................................................................................

 
  ประกาศเรื่อง การกำหนดอัตลักษณ์ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประกาศเรื่อง การกำหนดอัตลักษณ์ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
( 23 ก.ค. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 23 ก.ค. 2557   ผู้เขียนข่าว   64 Views
.........................................................................................................................................

 
  องค์ความรู้ จาก โครงการพิธีไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และช่างฝีมือ ประจำปี 2556
องค์ความรู้ จาก โครงการพิธีไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และช่างฝีมือ ประจำปี 2556
( 18 ก.ค. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 18 ก.ค. 2557   ผู้เขียนข่าว   135 Views
.........................................................................................................................................

 
  ประกาศ เรื่อง ขอบเขตจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขอบเขตจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๗
( 18 ก.ค. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 18 ก.ค. 2557   ผู้เขียนข่าว   72 Views
.........................................................................................................................................

 
  ฐานข้อมูลงานวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
( 17 ก.ค. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 17 ก.ค. 2557   ผู้เขียนข่าว   98 Views
.........................................................................................................................................

 
  ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
( 17 ก.ค. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 17 ก.ค. 2557   ผู้เขียนข่าว   93 Views
.........................................................................................................................................

 
  จดหมายข่าว"เอื้อยคำ เอื้อยคูณ" ฉบับที่ 1
จดหมายข่าว"เอื้อยคำ เอื้อยคูณ" ฉบับที่ 1
( 11 มิ.ย. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 11 มิ.ย. 2557   ผู้เขียนข่าว   77 Views
.........................................................................................................................................

 
  แจ้งระงับ ! การจัดโครงการอบรมวัฒนธรรมอาเซียน "อาหารอาเซียน"
แจ้งระงับ ! การจัดโครงการอบรมวัฒนธรรมอาเซียน "อาหารอาเซียน"
( 09 มิ.ย. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 09 มิ.ย. 2557   ผู้เขียนข่าว   66 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอาหารอาเซียน
สำนักศิลปะฯ เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอาหารอาเซียน
( 28 พ.ค. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 28 พ.ค. 2557   ผู้เขียนข่าว   62 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ เชิญเข้าร่วมอบรมคีตวรรณกรรม
สำนักศิลปะฯ เชิญเข้าร่วมอบรมคีตวรรณกรรม
( 27 พ.ค. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 27 พ.ค. 2557   ผู้เขียนข่าว   58 Views
.........................................................................................................................................

 
  หน่วยอนุรักษ์ฯเพชรบูรณ์จัดสัมมนาอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์และธรณีสัณฐานกระตุ้นจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
หน่วยอนุรักษ์ฯเพชรบูรณ์จัดสัมมนาอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์และธรณีสัณฐานกระตุ้นจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
( 26 ก.พ. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 26 ก.พ. 2557   ผู้เขียนข่าว   62 Views
.........................................................................................................................................

 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านศิลปวัฒนธรรม "คีตวรรณกรรม"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านศิลปวัฒนธรรม "คีตวรรณกรรม" 16 สิงหาคม 2556
( 15 ส.ค. 2556 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 15 ส.ค. 2556   ผู้เขียนข่าว   68 Views
.........................................................................................................................................

 
  เชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบูรณ์
เชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบูรณ์
( 13 ส.ค. 2556 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 13 ส.ค. 2556   ผู้เขียนข่าว   64 Views
.........................................................................................................................................

 
  เชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบูรณ์ (เก่า)
เชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบูรณ์ (เก่า)
( 13 ส.ค. 2556 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 13 ส.ค. 2556   ผู้เขียนข่าว   124 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เชิญร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ และร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เชิญร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ และร่วมงานวันแม่แห่งชาติ และสืบสานโครงการพระราชดำริผ้าไทย ประจำปี ๒๕๕๖
( 31 ก.ค. 2556 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 31 ก.ค. 2556   ผู้เขียนข่าว   62 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ จัดอบรมคีตวรรณกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาครู อาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สำนักศิลปะฯ จัดอบรมคีตวรรณกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาครู อาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
( 31 ก.ค. 2556 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 31 ก.ค. 2556   ผู้เขียนข่าว   77 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ เชิญร่วมงานโครงการเสวนา “สืบเหง้า สาวเครือ” 27 - 28 มิถุนายน 2556
สำนักศิลปะฯ เชิญร่วมงานโครงการเสวนา “สืบเหง้า สาวเครือ” 27 - 28 มิถุนายน 2556 นี้
( 13 มิ.ย. 2556 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 13 มิ.ย. 2556   ผู้เขียนข่าว   72 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฯ เชิญร่วมงานลานวัฒนธรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย 29 - 30 มีนาคมนี้
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฯ เชิญร่วมงานลานวัฒนธรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย 29 - 30 มีนาคมนี้
( 17 มี.ค. 2556 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 17 มี.ค. 2556   ผู้เขียนข่าว   78 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ จัดเสวนาตำราพิไชยสงครามฉบับเมืองเพชรบูรณ์ ตามรอยเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมกับ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดอบรม-เสนา เรื่อง ตำราพิไชยสงครามฉบับเมืองเพชรบูรณ์กับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เพชรบูรณ์
( 27 ก.พ. 2556 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 27 ก.พ. 2556   ผู้เขียนข่าว   117 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม
สำนักศิลปะฯ ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม กลุ่มงาน ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
( 12 พ.ย. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 12 พ.ย. 2555   ผู้เขียนข่าว   72 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม
( 02 พ.ย. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 02 พ.ย. 2555   ผู้เขียนข่าว   70 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ รับสมัครสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม (๑ อัตรา) หมดเขตรับสมัคร ๓๑ ตุลาคม
สำนักศิลปะฯ รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม (๑ อัตรา) หมดเขตรับสมัคร ๑๕ ก.ย. ๕๕
( 22 ต.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 22 ต.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   66 Views
.........................................................................................................................................

 
  เชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบูรณ์
เชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบูรณ์
( 05 ต.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 05 ต.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   128 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะ ฯ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ
สำนักศิลปะ ฯ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
( 04 ต.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 04 ต.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   83 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ ประกาศผลการสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม
สำนักศิลปะฯ ประกาศผลการสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม
( 03 ต.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 03 ต.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   74 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ ประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ (Art Work Design)
สำนักศิลปะฯ ประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ (Art Work Design)
( 03 ต.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 03 ต.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   67 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม
สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม กลุ่มงาน ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
( 28 ก.ย. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 28 ก.ย. 2555   ผู้เขียนข่าว   68 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ (Art Work Design)
สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ (Art Work Design)
( 28 ก.ย. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 28 ก.ย. 2555   ผู้เขียนข่าว   66 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม
( 24 ก.ย. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 24 ก.ย. 2555   ผู้เขียนข่าว   65 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ (Art Work Design)
( 24 ก.ย. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 24 ก.ย. 2555   ผู้เขียนข่าว   71 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม (๑ อัตรา) หมดเขตรับสมัคร ๑๕ ก.ย. ๕๕
สำนักศิลปะฯ รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม (๑ อัตรา) หมดเขตรับสมัคร ๑๕ ก.ย. ๕๕
( 31 ส.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 31 ส.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   65 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ (๑ อัตรา) หมดเขตรับสมัคร ๑๕ ก.ย. ๕๕
สำนักศิลปะฯ รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ (๑ อัตรา) หมดเขตรับสมัคร ๑๕ ก.ย. ๕๕
( 31 ส.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 31 ส.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   68 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักศิลปะฯ ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( 28 ก.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 28 ก.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   67 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักศิลปะฯ ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( 27 ก.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 27 ก.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   68 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นมหาวิทยาลัย
สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นมหาวิทยาลัย ด่วน !
( 16 ก.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 16 ก.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   62 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีกินดองเจ้าพ่อเจ้าแม่ บ้านนาทราย ต.วังบาล อ.หล่มเก่า
สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีกินดองเจ้าพ่อเจ้าแม่ ที่บ้านนาทราย ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
( 11 ก.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 11 ก.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   135 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ ขอเลื่อนการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักศิลปะ ขอเลื่อนการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( 15 มิ.ย. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 15 มิ.ย. 2555   ผู้เขียนข่าว   100 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ รับสมัคร นักวิชาการศึกษา (๒ อัตรา) นักวิชาการช่างศิลป์ (๑ อัตรา) หมดเขต ๑๓ มิ.ย ๕๕
สำนักศิลปะฯ รับสมัคร นักวิชาการศึกษา (๒ อัตรา) นักวิชาการช่างศิลป์ (๑ อัตรา) หมดเขต ๑๓ มิ.ย ๕๕
( 22 พ.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 22 พ.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   57 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยครั้งที่ 2
สำนักศิลปะฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย “สืบสานงานศิลป์ วันอนุรักษ์มรดกไทย ครั้งที่ 2”
( 15 มี.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 15 มี.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   81 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ เปิดรับสมัครนักวิชาการศึกษา 2 ตำแหน่ง
สำนักศิลปะฯ เปิดรับสมัครนักวิชาการศึกษา 2 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-16 มีนาคม 2555
( 09 มี.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 09 มี.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   67 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งโบราณคดีห้วยสะแก ระวิง จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งโบราณคดีห้วยสะแก ระวิง จังหวัดเพชรบูรณ์
( 06 ธ.ค. 2554 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 06 ธ.ค. 2554   ผู้เขียนข่าว   67 Views
.........................................................................................................................................

 
  เชิญร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เชิญร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
( 24 พ.ย. 2554 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 24 พ.ย. 2554   ผู้เขียนข่าว   62 Views
.........................................................................................................................................

 
  เปิดลานแสดงศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานงานศิลป์ อนุรักษ์มรดกเพชรบูรณ์ 1-2 เม.ย.54 นี้
หน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ผนึกกำลังจัดงานเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 1-2 เมษายนนี้ เปิดลานศิลปะและวัฒนธรรมกลางเมืองเพชรบูรณ์ จัดงาน ?สืบสานงานศิลป์ อนุรักษ์มรดกเพชรบูรณ์?
( 10 มี.ค. 2554 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 10 มี.ค. 2554   ผู้เขียนข่าว   93 Views
.........................................................................................................................................

 
  เชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบูรณ์
กองบรรณาธิการ วารสารศิลปวัฒนธรรมเพชบุระ ขอเชิญนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการ
( 31 ม.ค. 2554 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 31 ม.ค. 2554   ผู้เขียนข่าว   115 Views
.........................................................................................................................................

 
  ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2554 ณ บริเวณหน้าหอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
( 10 ม.ค. 2554 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 10 ม.ค. 2554   ผู้เขียนข่าว   82 Views
.........................................................................................................................................

 
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมถวายพระพรแด่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมถวายพระพรแด่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ หอประชุมประกายเพชร วันที่ 1 ธันวาคม เวลา 13.00 น.-15.00 น.
( 01 ธ.ค. 2553 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 01 ธ.ค. 2553   ผู้เขียนข่าว   129 Views
.........................................................................................................................................

 
  ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง
เชิญร่วม ประเพณีลอยกระธง
( 21 ต.ค. 2553 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 21 ต.ค. 2553   ผู้เขียนข่าว   105 Views
.........................................................................................................................................