ดาวน์โหลดเอกสาร
ใบสมัครโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน การอ่าน และการปริวรรตตัวอักษรธรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน การอ่านและการปริวรรตตัวอักษรธรรม ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
( 30 มี.ค. 2564 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
( 22 ก.ย. 2563 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

แบบฟอร์มใบยืม-คืนหนังสือ
แบบฟอร์มใบยืม-คืนหนังสือ
( 04 มิ.ย. 2561 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

แบบคำขอเข้าชมหอวัฒนธรรม
แบบคำขอเข้าชมหอวัฒนธรรม
( 04 มิ.ย. 2561 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................