Untitled Document
 

หัวข้อข่าว    :    ขอเชิญร่วมงานเปิดศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอและเย้า ภาคเหนือตอนล่าง ณ หอประชุมกลางหมู่บ้านเพชรดำ

               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมงานเปิดศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอและเย้า ภาคเหนือตอนล่าง ณ หอประชุมกลางหมู่บ้านเพชรดำ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ในงานเราจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันและกัน ภายใต้บรรยากาศแบบกันเอง มาฟังดนตรีชาติพันธุ์ลีซอ และชมการปักผ้าอัตลักษณ์ชาวเย้ากันนะค่ะ


วันที่ 16 ก.ค. 2561