Untitled Document
 

หัวข้อข่าว    :    สำนักศิลปะฯ จัดโครงการ จุดประกายความคิดกับการนำเสนอไอเดียผ่านศิลปะ : สีโปสเตอร์

???????????????สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการ จุดประกายความคิดกับการนำเสนอไอเดียผ่านงานศิลปะ : สีโปสเตอร์” ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เนื่องด้วยศิลปะ เป็นเครื่องสร้างความจรรโลงใจและสุนทรียภาพให้แก่ชีวิตมนุษย์ ทำให้มนุษย์เข้าใจตนเอง เข้าใจชีวิตและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ จะทำให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิต กิจกรรมทางศิลปะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และสังคม พัฒนาเจตคติ สมาธิ รสนิยม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ สามารถนำไปประยุกต์กับงานวาดภาพระบายสีประเภทอื่นๆ ได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ที่จะต้องพัฒนาเทคนิคและกลวิธีในการสอนนักเรียนให้มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น
???????????????ดังนั้นทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จุดประกายความคิดกับการนำเสนอไอเดียผ่านงานศิลปะ : สีโปสเตอร์” ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการให้เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการออกแบบแนวคิดด้านงานศิลปะ และเทคนิคการวาดภาพระบายสีด้วยสีโปสเตอร์ ให้แก่ครู และผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ และยังเป็นการให้บริการวิชาการด้านการออกแบบแนวคิดและไอเดียผ่านการวาดภาพระบายสีด้วยสีโปสเตอร์ เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนศิลปะในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สนับสนุนกระบวนพัฒนาการเรียนรู้ จิตใจ อารมณ์ และสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรมทางศิลปะ
โดยสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ สมัครทางไปรษณีย์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เลขที่ ๘๓ หมู่ ๑๑ ถนน สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐ โทรสาร ๐๕๖ - ๗๑๗๑๔๐ หรือ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.pcru.ac.th/intanin/art_culture/ส่งใบสมัครได้ที่ Email : artculturespb@gmail.com หรือ nungmanrai@hotmail.com หรือ vi_bi31@hotmail.com สอบถามรายละเอียดกรุณาติดต่อโดยตรงที่นางสาวจักษุมาลย์ วงษ์ท้าว โทร ๐๘๓ – ๙๘๖๐๙๖๒ หรือ ๐๕๖ – ๗๑๗๑๔๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
???????????????รายละเอียดและดาวโหลดใบสมัคร ดังเอกสารแนบวันที่ 18 มิ.ย. 2555