Untitled Document
 

หัวข้อข่าว    :    สำนักศิลปะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการ เรื่อง เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมสำหรับชุมชน เรื่อง เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ในวันที่ ๑๖ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
???????????????เนื่องจาก ดนตรีไทย เป็นศิลปวัฒนธรรมของไทยที่สืบทอดกันมาช้านาน การสืบทอดดนตรีไทย จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นผู้วางรากฐานวิชาความรู้และวัฒนธรรมที่ดีงามให้แก่เด็กและเยาวชน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับครูที่ทำหน้าที่สอนกลุ่มสาระดนตรีไทย จะต้องมีเทคนิคในการสอนนักเรียนให้มีทักษะความสามารถทางด้านการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยด้วย
???????????????ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการร้องขอจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ – ๓ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ให้จัดอบรมเพื่อพัฒนาครู อาจารย์ในกลุ่มสาระดนตรีไทย และสำนักฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมสำหรับชุมชน เรื่อง “เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย” เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านเทคนิคในการบรรเลงเครื่องดนตรี ให้แก่ครู นักเรียน และผู้มีความรู้พื้นฐานในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ที่ต้องการเทคนิค กลวิธีในการบรรเลงเครื่องดนตรี และเพื่อเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทย สร้างแรงกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดนตรีไทยที่นับวันจะยิ่งเลือนรางไปจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ในสังคมปัจจุบันให้คงอยู่สืบไป
???????????????โดยสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมภายในที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สมัครทางไปรษณีย์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เลขที่ ๘๓ หมู่ ๑๑ ถนน สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐ โทรสาร ๐๕๖ - ๗๑๗๑๔๐ หรือ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.pcru.ac.th/intanin/art_culture/ส่งใบสมัครได้ที่ Email : artculturespb@gmail.com หรือ nungmanrai@hotmail.com หรือ vi_bi31@hotmail.com สอบถามรายละเอียดกรุณาติดต่อโดยตรงที่นายวิโรจน์ หุ่นทอง โทร หรือ ๐๙๐ – ๔๕๑๓๑๘๙ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดและดาวโหลดใบสมัคร ดังเอกสารแนบ


วันที่ 06 ก.ค. 2555