Untitled Document
 

หัวข้อข่าว    :    สำนักศิลปะฯ จัดโครงการตามรอยวัฒนธรรมเพชรบูร แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดทำโครงการตามรอยวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ “แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดเพชรบูรณ์” ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
???????????????เนื่องจาก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ทางสำนักฯ ได้จัดเก็บไว้ และเพื่อเป็นการต่อยอด สำนักฯ จึงได้จัดทำโครงการตามรอยวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ “แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดเพชรบูรณ์” ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
???????????????เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของแหล่งโบราณคดี รวมถึงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อให้ชุมชนและเยาวชนได้เกิดสำนึกรักท้องถิ่นและดูแลสมบัติสาธารณะอันเป็นทุนทางสังคม รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์
???????????????ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วิทยากรจึงได้จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 150 คน โดยผู้เข้ารับ การอบรมฯ สามารถสอบถามสิทธิ์ในการเข้าอบรมได้ที่เบอร์ 056-717140 หรือ 083-9860962

ดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบวันที่ 24 ก.ค. 2555